Busskort för elever i gymnasieskolan

Stödet till dagliga resor utgår i första hand i form av ett busskort.

För att kontrollera om du bedöms uppfylla sexkilometersgränsen anger du din folkbokföringsadress i Busskorts­kollen framtagen i samarbete med Umeå kommuns lantmäteri.

Om din folkbokföringsadress är närmare än sex kilometer från skolan men du bor växelvis hos en vårdnads­havare som bor mer än sex kilometer från skolan är du även berättigad till stöd till dagliga elevresor om den vårdnadshavaren är skriven i Umeå kommun. För att kontrollera om du bedöms uppfylla sexkilometersgränsen anger du adressen där du bor växelvis i Busskortskollen.

Ansök om busskort via Busskortskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om digital ansökan för elever i Umeås kommunala skolor

Om du är elev på Dragonskolan, Forslundagymnasiet, Maja Beskowgymnasiet eller Midgårdsskolan och bedöms vara berättigad till busskort, då gör du en digital ansökan om busskort via länken i busskortskollen.

För att ansöka om busskort behöver du som elev logga in för att identifiera dig.

Det finns tre möjligheter att logga in:

 1. Logga in med Elev-AD
  Om du ska börja gymnasiet till hösten och tidigare varit elev på en kommunal grundskola i Umeå kommun så loggar du in med dina tidigare användaruppgifter.
 2. Logga in med mobilt Bank-ID
  Läs mer om BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Logga in med Freja eID Plus
  En kostnadsfri statligt godkänd mobil e-legitimation.
  Läs mer om Freja eID Länk till annan webbplats.

Information om ansökan för elever på andra skolor

Fristående gymnasieskola i Umeå och Liljaskolan - kontakta din skola för att göra en ansökan om busskort.

Gymnasieskola på annan ort eller folkhögskola – kontakta utbildningskontoret@umea.se

Komvux - om du bedöms vara berättigad till busskort, då gör du en digital ansökan om busskort via länken i Busskortskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ändrade förhållanden

Om något förändras som påverkar din rätt till busskort, till exempel om du avbryter dina studier, flyttar så att du får kortare skolväg än sex kilometer eller byter skola måste du lämna tillbaka ditt busskort till skolan.

Stöd som tas emot på felaktig grund kan medföra att man blir återbetalningsskyldig.

Om du bor i Vindelns kommun ansöker du om busskort enligt rutin hos Vindelns kommun Länk till annan webbplats.. Andra busskorts­ärenden såsom borttappat/trasigt/stulet busskort hanteras också av Vindelns kommun.

Du som går på en fristående gymnasieskola kontaktar din skola för att göra en ansökan.

Du som går på Dragonskolan, Forslundagymnasiet, Maja Beskowgymnasiet eller Midgårdsskolan ansöker om busskort här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vanliga frågor om busskort

Enligt Busskortskollen är avståndet mellan min bostad och skola kortare än sex kilo­meter. Men enligt annan karta exempelvis Google Maps eller Eniro så har jag mer än sex kilometer till skolan.

Avståndsmätning mellan bostad och skola sker med digital vägdatabas, GIS-system. Det är denna mätning som visualiseras i den digitala avståndskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ligger till grund för beslutet om du är berättigad till busskort eller inte. Om du ändå vill göra en ansökan kontaktar du din skola. Om du går på en kommunal gymnasieskola kontaktar du Servicecenter/Informationen på din skola.

Min kompis som bor på andra sidan gatan som går på samma skola har ju rätt till busskort, varför har inte jag det?

Ni bor precis vid sexkilometersgränsen. Avståndsmätningen visar att du inte har mer än sex kilometer till skolan medan din kompis på andra sidan gatan har det. Om du ändå vill göra en ansökan kontaktar du din skola. Om du går på en kommunal gymnasieskola kontaktar du Servicecenter/Informationen på din skola.

Vid nätverksanalyser (ruttplanering) används geografiska punkter (i detta fall adresspunkter) och väglänkar (vägnät). Väglänkarna är tagna från NVDB (Nationell vägdatabas) dit Umeå kommun, Trafikverket, skogsaktörer med flera lägger in vägar (väglänkar). NVDB innehåller inte till exempel stigar och privata gång- och cykelvägar. Stora vägar (till exempel E4, E12) togs bort inför ruttplaneringen då dessa inte är lämpliga att cykla eller gå på, det vill säga analysen baseras mestadels på kommunens vägnät. Adresspunkterna inom Umeå kommun återfinns på ingång, det vill säga ytterdörr eller infart (gäller mestadels landsbygd). Skolornas adress­punkter ligger oftast på huvudentrén.

Genom att ange en adresspunkt vid en skola och sex kilometer som avstånd från adresspunkten, simulerar programvaran fram en polygon/yta som visar inom vilket område avståndet är max sex kilometer från given adress om man rör sig efter de väglänkar som används i analysen. Alla avstånd är mätta längs befintliga vägar, inte fågelvägen. Detta gjordes för alla de skolor som finns med i Busskortskollen, de visas som röda halv­transparenta ytor i webbkartan. I webbkartan genererar sedan de sökta adresser som ligger inom polygonen för vald skola ett svar om ”Nej till busskort” medan de adresser som ligger utanför polygonen får ett svar om ”Ja till busskort”.

Min syster som fick busskort när hon gick på gymnasiet. Vi har inte flyttat och jag går på samma skola, men jag bedöms inte vara berättigad till busskort. Varför?

Det är svårt att i efter hand veta varför din syster fick busskort. Den digitala avståndskartan, Busskortskollen, revideras årligen och det kan ha tillkommit en cykelväg som gör att avståndet mellan bostad och skola är kortare nu än det var då. Det kan också vara så att vi, när din syster ansökte, fattade ett felaktigt beslut och hon fick ett busskort trots att avståndet var kortare än sex kilometer.

Jag är inte nöjd med beslutet då jag hävdar att jag bor längre än sex kilometer från skolan.

Du har möjlighet att lämna in en pappersansökan för att få ett skriftligt beslut. Följ instruktionerna i informationsrutan i Busskortskollen.

Beslut om rätt till stöd till dagliga elevresor enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, saknar bestämmelser om överklagande till Förvaltningsrätt. För det fall eleven är missnöjd med kommunens beslut gäller laglighetsprövning enligt Kommunallagen.

Jag har tappat bort mitt busskort.

Om du tappar bort eller blir bestulen på ditt busskort vänder du dig till din skola. Om du går på en kommunal gymnasieskola vänder du dig till Informationen/Servicecenter. Då får du hjälp med att spärra kortet och beställa ett nytt. Det kostar 300 kronor att ersätta ett förlorat busskort.

Jag har tappat bort det tillfälliga busskort som jag fick i samband med skolstart.

Kontakta din skola så hjälper de dig. Om du går på en kommunal gymnasieskola vänder du dig till Informationen/Servicecenter.

Mitt busskort har blivit stulet.

Om du blir bestulen på ditt busskort vänder du dig till din skola. Om du går på en kommunal gymnasieskola vänder du dig till Informationen/Servicecenter. Då får du hjälp med att spärra kortet och beställa ett nytt mot uppvisande av polisanmälan.

Jag bor i Vindelns kommun och har tappat bort/fått mitt kort stulet, vad gör jag nu?

Vänd dig till Vindelns kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., de hanterar alla dina busskortsärenden.

Jag har just fått ett busskort från skolan, men det fungerar inte.

Första gången du använder ditt kort är det viktigt att du håller ditt kort en lägre tid mot kortläsaren så att all uppdaterad data som finns på kortet hinner läsas av. Prova detta under några dagar. Om det fortfarande inte fungerar tar du kontakt med busskortshandläggaren på din skola. Busskortshandläggaren behöver då få information om vilken sträcka och tid du försökt åka, busskortets nummer samt ditt namn.

Mitt busskort från förra året fungerar inte längre.

När du åker buss första gången vid terminsstart är det viktigt att du håller ditt kort en lägre tid mot kortläsaren så att all uppdaterad data som finns på kortet hinner läsas av. Prova detta under några dagar. Om det fort­farande inte fungerar tar du kontakt med busskortshandläggaren på din skola. Busskortshandläggaren behöver då få information om vilken sträcka och tid du försökt åka, busskortets nummer samt ditt namn.

Länstrafiken meddelar att vissa busskort i samband med uppdatering kan lysa rött i läsaren på bussen. Detta trots att kortet fortfarande är giltigt.

Jag har flyttat och nu fungerar inte mitt busskort.

Om du flyttar till ny adress där avståndet till skolan är kortare än sex kilometer är du inte längre berättigad till busskort och ditt busskort kommer då att avslutas.

Jag har bytt skola men har fortfarande sex kilometer till skolan men nu fungerar inte mitt busskort.

Om du byter skola kommer ditt busskort att avslutas. Du måste göra en ny ansökan om busskort hos den nya skolan då förhållanden har ändrats och en ny bedömning om du är berättigad till busskort eller inte måste göras.

Jag har fyllt 20 år och i våras fungerade mitt kort men nu gör det inte det.

Du är berättigad till busskort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Om du fortsätter att studera på gymnasiet så kan du kan du få studiemedel från och med hösten det år du fyller 20. Studiemedlet ska hjälpa dig att du själv bekosta dina resor till och från skolan.

Mitt busskort är trasigt.

Om ditt kort är trasigt vänder du dig till din skola. Om du går på en kommunal gymnasieskola vänder du dig till Informationen/Servicecenter. Då får du hjälp med att beställa ett nytt busskort utan extra kostnad.

Busschauffören nekade mig att åka med bussen för att busskortet inte kunde läsas och jag fick betala resan själv, kan jag få ersättning för det?

Om du har ett giltigt busskort ska du får åka med bussen men om du blivit tvungen att lösa biljett kan du ansöka om ersättning via Länstrafikens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. mot uppvisande av kvitto. Var tydlig med felet berodde på att ditt skolkort inte fungerade trots att det var giltigt och fyll i ditt busskortsnummer i formuläret.

Länstrafiken meddelar att vissa busskort i samband med uppdatering kan lysa rött i läsaren på bussen. Detta trots att kortet fortfarande är giltigt.

Jag har skyddade personuppgifter, hur ansöker jag om busskort?

Om du har skyddade personuppgifter och har mer än sex kilometer till skolan kontaktar du din rektor som i sin tur kommer att kontakta busskortshandläggaren på din skola.

Jag har särskilda behov och kan inte åka med kollektivtrafiken. Kan jag få skolskjuts?

Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts, men har under vissa förutsättningar rätt till stöd till dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skola. För elever som studerar vid gymnasieskola finns inga särskilda skäl som enligt lagen ger rätt till stöd för elevresor. En elev som har en varaktig funktionsvariation och därför behöver speciella transporter till gymnasieskolan, kan ansöka om färdtjänst. Du som är folkbokförd i Umeå kommun kan läsa mer på www.umea.se/fardtjanst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan sedan ansöka om ersättning för egenavgiften för färdtjänsten. Mer information hittar du här.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Du ansöker om färdtjänst i den kommun du är folkbokförd. Du som är folkbokförd i Umeå kommun kan läsa mer på www.umea.se/fardtjanst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Jag bor växelvis hos mina vårdnadshavare. Har jag rätt till busskort?

Exempel 1

Avståndet mellan min folkbokföringsadress och min skola är längre än sex kilometer men avståndet mellan den andra vårdnadshavarens bostad och skolan är kortare än sex kilometer.

Då avståndet mellan din folkbokföringsadress och din skola är mer än sex kilometer är du berättigad till busskort oavsett var din andra vårdnadshavare bor. Vilket typ av kort du beviljas styrs utifrån din folkbokföringsadress (tätort eller region).

Exempel 2

Avståndet mellan min folkbokföringsadress och min skola är längre än sex kilometer och avståndet mellan den andra vårdnadshavarens bostad och skolan är längre än sex kilometer.

Då avståndet mellan din folkbokföringsadress och din skola är mer än sex kilometer är du berättigad till busskort oavsett var din andra vårdnadshavare bor. Vilket typ av kort du beviljas styrs utifrån din folkbokföringsadress (tätort eller region).

Men om du är folkbokförd i Umeå kommun är du bara berättigad till busskort för resor till den andre vårdnadshavaren om vårdnadshavaren är folkbokförd i Umeå kommun. Det kan betyda att du vid behov beviljas ett regionkort i stället för ett tätortskort.

Exempel:

Du går på Dragonskolan och bor hos din ena vårdnadshavare på Tomtebo, det vill säga avståndet mellan bostad och skola är mer än sex kilommeter och du har rätt till ett tätortskort.

 1. Din andra vårdnadshavare bor i Sävar, det vill säga bor också i Umeå kommun. Då är du berättigad till busskort och kommer att få ett regionkort för att kunna åka kollektivt till din andra vårdnadshavare.
 2. Skulle däremot din andra vårdnadshavare bo i Vännäs, det vill säga bor i en annan kommun än Umeå kommun, då är du inte berättigad till busskort och måste själv bekosta resan mellan Dragonskolan och Vännäs.

Exempel 3

Avståndet mellan min folkbokföringsadress och min skola är kortare än sex kilometer men avståndet mellan den andra vårdnadshavarens bostad och skolan är längre än sex kilometer.

Om du är folkbokförd i Umeå kommun är du berättigad till busskort om även den andra vårdnadshavaren folkbokförd i Umeå kommun.

Exempel:

Du går på Dragonskolan och bor hos din ena vårdnadshavare på Grubbe, det vill säga avståndet till skolan är kortare än sex kilometer.

 1. Din andra vårdnadshavare bor i Sävar, det vill säga bor också i Umeå kommun. Då är du berättigad till busskort.
 2. Skulle däremot din andra vårdnadshavare bo i Vännäs, det vill säga bor i en annan kommun än Umeå kommun, då är du inte berättigad till busskort och måste själv bekosta resan mellan Dragonskolan och Vännäs.
Sidan publicerades