Program för klimatneutrala Umeå

Programmets syfte är att minska utsläppen av växthusgaser för att bidra till att minska den globala uppvärmningen och de klimatförändringar som medföljer, i enlighet med Parisavtalet.

Kommunfullmäktige har antagit lokala miljömål och beslutat att Umeå ska vara klimatneutralt 2040, det vill säga ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Som ett delmål beslutades att Umeå kommunkoncern ska vara klimatneutral 2025.

För att nå kommunfullmäktiges klimatmål fokuserar programmet på gemensamma insatser inom områden som bedöms ha störst potential att bidra till ett fossilfritt samhälle och omställning till en cirkulär ekonomi:

  • Ledning, styrning och organisation
  • Klimatinvesteringsplaner
  • Hållbart resande
  • Cirkulär ekonomi
Sidan publicerades