Vision, verksamhetsidé, värdegrund och styrprinciper

Vision

Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera. Kommunfullmäktige fast­ställer budget, övergripande mål och inriktning för kommunens samlade verksamhet i juni varje år.

Verksamhetsidé

Med gemensamma krafter skapar vi ett gott liv i Umeå. Umeå kommun ska bidra till välfärd för alla och skapa goda förutsättningar för företagande, fritid och kultur.

Värdegrund

  • Medborgarfokus: Umeå kommun skapar värde för dem vi finns till för.
  • Öppenhet: Umeå kommun är tillgänglig, tydliga och lyssnar med omtanke.
  • Tillit: Umeå kommuns medarbetare har förtroende för varandra och vår förmåga att möta utmaningar.
  • Ständiga förbättringar: Umeå kommun utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse.

Styrprinciper

  • Kommunnytta/medborgarnytta före enskild nämnds-, förvaltnings- eller verksamhetsnytta.
  • Alla beslut ska vara finansierade.
  • Lika mål och krav för lika verksamheter.
  • Fokus på uppföljning och analys.
Sidan publicerades