Beapmoeh jïh jovkemsh

Livsmedel

Upmejen tjïelte beapmoeh- jïh jovkemshgïetedallemem vååksje g.j. beapmoehsijjieh jïh bovrh juktie upmejenåålmegh gelkieh åestedh beapmoeh jïh jovkemsh dåajvoehtamme kvalijtehtem jïh sueteste vaarjelidh jïh jeatjah vuekieh beapmoeh  jïh jovkemsh mah ij leah buerie. Juktie beapmoeh lea dan stoerre bielem gåetiej maaksomistie tjuara krievedh buerie eerlege, kvalijtehte jïh hygijene. Jis ij vaarem fuakh dan gaavhtan v.g. dan fæjloedimmie jallh ij buerie maejstieh dellie byöroe voestes gaavhtan bovrem bieljelde. Daamtaj åesine latjkane. Mohte jis beapmojste jallh jovkemistie skiemtjes sjædta jallh såvma desnie ij leah buerie hygijene, byjreske- jïh healsoevaarjelimmiem bieljeldh.

Jeenjebh bïevnesh

Byjreske- jïh healsoevaarjelimmie, telefovne: 090-16 16 97

Sidan publicerades