Bïgkemeluhpie jïh bïgkemetjaalasovveme

Bygglov och bygganmälan

Dallah-maasten gaajhkem bïgkemem bïgkemeluhpiem daarpesje. Bïgkemeluhpiem aaj daarpesje gosse gåetien åtnoem jeatjahdahta. Tjïelte raeriem jïh bïevnesh vadta rååresjadteme njoelkedassijgujmie, guktie gåetiem haammoedidh. Naan unnebe darjomh eah bïgkemeluhpiem daarpesjh, jïh aaj såemies bïgkemedarjomh voenine. rijvemeluhpie jïh maarhkeluhpie leah jeatjah luhpide maam maahta daarpesjidh. Aaj gåerede bïgkememoenehtsen åvtelbodtidïjrem orrebiejeme bïgkemh gihtjedh jïh aaj nænnoestimmieh gaedtievaarjelimmiedispensem jïh vaarjelimmierommedïjrem.

Bïevnesh jïh faalaldahke

Ohtsedimmieh bïgkemeluhpide, bïgkemetjaalasovvemidie jïh rijvemesovvemidie telefovnine 090-16 13 61, jallh ohtsedimmiem Bygga nytt, ändra eller riva´istie veedtjh (faalaldahke sveerjen gïelesne) www.umea.se. Jeenjebh bïevnesh soejkesjh, njoelkedassh jïh jis kultuvrevierhtieh, bïgkemeluhpiegïetedallijem bieljeldh.

Jeenjebh bïevnesh

Dåastove
090-16 13 61

Rihpes: aarkhbiejjieh ts. 08.00—17.00 (beapmoegaptjeldihkie ts. 12.00–13.00)

Sidan publicerades