Gåetien sisnie byjreske

Inomhusmiljö

Gåetiej sisnie byjreske maahta båajhtode årrodh jïh mijjen healsoe dæjpa jallh mijjieh destie skiemtjes sjïdtebe. Maahta v.g. lapsoe, goehpe, båssoe jallh båajhtoeh temperatuvre. Gosse gåetien sisnie byjreskem laejhtedh, voestes gåetien aajhterem bieljeldh. Jis dïhte ij maehtieh viehkine årrodh dellie byjreske- jïh healsoevaarjelimmiem bieljeldh, mij dam lihkebe goerehte jïh laakh jïh njoelkedassh viehkine maahta krievedh dah dåeriesmoerh gïetede.

Jeenjebh bïevnesh

Byjreske- jïh healsoevaarjelimmie, telefovne: 090-16 16 97

Sidan publicerades