Vaadtsemegeajnoen sjïekedimmie

Renhållning av gångbanor

Gåetien aajhteren dïedte lea vaadtsemegeajnoem sjïekedidh jïh jeatjah maarhke gåetien ålkoelisnie gusnie maahta vaedtsedh. Dïedte lea gusnie tjïelten lea åejvie byjjes sijjesne. Vaadtsemegeajnoe jïh jeatjah maarhke vaedtsejidie gåetien ålkoelisnie galka naemhties-laakan årrodh guktie ij sænitæren dåeriesmoerh destie båetieh. Aaj edtja gåetien aajhtere, sijjen tsiehkiej krööhkeste, geehtedh murries, åvtesbåateme jïh trafihkenjearsoestimmiem evtiedidh.

Jeenjebh bïevnesh

Geajnoeh jïh såafoesijjieh, telefovne: 090-16 14 61

Sidan publicerades