Vualkemefaalaldahke

Färdtjänst

Dïhte gie svihtjeme-heaptojinie lea geerve byjjes vualkamigujmie vuelkedh galka dan guhkiem goh gåerede vualkemefaalaldahkine vuelkedh. Ohtsedæjjan svihtjeme-heaptoem jïh guktie maahta vuelkedh dam nænnoste, ij man gellien aejkien dam daarpesje, man guhkies tjöödtjeme-sæjjan jallh man åvteste sæjhta vuelkedh. Dïhte svihtjeme-heaptoe edtja unnemes govhte askh ryöhkedh åvteli vualkemefaalaldahkem åadtjodh.

Jeenjebh bïevnesh

Vualkemefaalaldahke, telefovne: 090-16 10 14

Sidan publicerades