Visselblåsarfunktion

Umeå kommuns visselblåsarfunktion är en särskild kanal som har inrättats för att underlätta för visselblåsare att rapportera om oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden i Umeå kommun.

Om anmälan

Vad kan du anmäla?

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, andra ekonomiska oegentligheter, förtroendeskadliga bisysslor eller ageranden, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Umeå kommun.

För att omfattas av visselblåsarlagens särskilda skydd ska missförhållandet vara av allmänt intresse. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställnings­förhållanden.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Då är du i stället välkommen att kontakta respektive verksamhet i kommunen via kommunens växel, 090-16 10 00.

Vem kan anmäla till visselblåsarfunktionen?

Umeå kommuns visselblåsarfunktion kan användas av anställda i kommunen, men också av bland annat tidigare anställda, praktikanter, volontärer och personer som gör en förfrågan om eller söker arbete hos kommunen eller egenföretagare som uppfört uppdrag eller lämnat anbud om sådana till kommunen. Av visselblåsarlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framgår i detalj vilka personkategorier som kan använda en visselblåsarfunktion och vilka som omfattas av det lagstadgade skyddet mot repressalier.

Hur du anmäler

Du kan göra en anmälan via en e-tjänst:

Du kan också göra anmälan via mejl, post, telefon eller genom ett möte:

Mejl

umea.kommun@umea.se

Märk mejlet med visselblåsarfunktion

Om du vill vara anonym kan du till exempel skapa en mejladress som inte kan kopplas till dig. Uppge i så fall inte dina personuppgifter eller några andra uppgifter som kan kopplas till dig i din anmälan.

Post

Umeå kommun
Visselblåsarfunktion
901 84 Umeå

Telefon

090-16 10 00 (växel)

Möte

En anmälan kan också ske genom ett möte, som i så fall bokas per telefon. Du som anmäler kan göra detta anonymt.

Vad händer med din anmälan?

Anmälan tas emot av en av kommunen utsedd grupp. Beroende på den anmälda frågans innehåll och art kan anmälningen därefter antingen hanteras av gruppen eller lämnas vidare till en annan funktion inom kommunen som ska hantera en sådan fråga som är aktuell i anmälningen. Ärendet kommer att diarieföras och hanteras i enlighet med lag. Om du har valt att uppge vem du är kommer du, som huvudregel, att få information om vad som händer med din anmälan.

Om Visselblåsarlagen och om offentlighetsprincipen

Sedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen ger ett särskilt skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den.

Handlingar kan komma att lämnas ut

Umeå kommun omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att handlingar som kommer in till kommunen eller upprättas där blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut. Vid en begäran om utlämnande av handlingar görs sekretessprövning i varje enskilt fall. Det finns sekretessbestämmelser som ska tillämpas i uppföljningsärenden enligt visselblåsarlagen. Syftet med sekretessbestämmelserna är bland annat att i uppföljningsärenden enligt visselblåsarlagen skydda den rapporterande personens identitet. Vid en eventuell brottsutredning kan anonymitet dock aldrig garanteras.

Sidan publicerades