Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är ense om vårdnad, boende och/eller umgänge kan upprätta ett skriftligt avtal som kan godkännas av individ- och familjenämnden.

Innan ett avtal kan godkännas gör familjerätten en utredning för att kunna bedöma att avtalet är till barnets bästa. Barnets behov och rättigheter måste bli tillgodosedda och respekterade. Det avtal som nämnden har godkänt har samma rättsverkan som en lagakraftvunnen dom.

Om en förälder bryter avtalet kan den andre föräldern ansöka om verkställighet i domstol, vilket kan medföra vite.

Kontakt

Vill du veta mer eller om du behöver råd och stöd i ditt föräldraskap kan du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet.

Mottag­ningsenheten
090-16 10 02

Du kan även kontakta social­tjänstens familjerättsenhet som har telefontid klockan 08.30–09.15 varje vardag utom onsdag. Vänd dig till oss med frågor och funderingar inom familjerättens område. Råd­givningen är kostnadsfri. Du når Familjerätten via Umeå kommuns växel, 090-16 10 00.

Sidan publicerades