Korttidstillsyn, fritids för skolungdomar 13–20 år

Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning, som behöver tillsyn när vårdnadshavare arbetar eller studerar kan beviljas insatsen korttidstillsyn.

Om ett barn behöver tillsyn eller omsorg innan barnet har fyllt 13 år, kontaktar du som förälder eller vårdnadshavare rektorn på den skola där barnet går.

Syfte med korttidstillsyn

Ungdom över 12 år som inte längre har rätt till fritids, men som behöver tillsyn när vårdnadshavare arbetar eller studerar kan få insatsen korttidstillsyn. Du kan få insatsen före och efter skoldagen och under lovdagar. Du får genom ett individuellt anpassat stöd en trygg situation och en meningsfull sysselsättning.

Vem har rätt till insatsen korttidstillsyn?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avgör rätt till insats. För att ha rätt till en insats enligt LSS behöver du omfattas av en så kallad personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt. För att bedöma om du omfattas av någon personkrets så behövs underlag som kan styrka diagnoser och hälsotillstånd.

Sidan publicerades