Kvalitetskrav på utförare av hemtjänst

Alla hemtjänstutförare följer samma avtal och kvalitetskrav. Tillsammans med lagar och andra regelverk reglerar avtalet hur verksamheten ska bedrivas. Dessa krav ska säkerställa att du känner dig trygg med personalen och insatserna.

Alla utförare ska

  • ge dig hjälp på ett sådant sätt att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv
  • ha ett gott och respektfullt bemötande och din integritet får aldrig kränkas
  • ge dig inflytande över insatsernas utformning och tider när insatserna ska ges
  • säkerställa att personalen har den kunskap som krävs och minst 50 procent av personalen som utför personlig omvårdnad ska ha adekvat utbildning, all personal ska behärska det svenska språket
  • arbeta enligt kommunens kvalitetsdeklarationer och alla utförare omfattas också av de kommunala nämndernas mål och resultatmått.

Läs kvalitetsdeklarationen för hemtjänst

Fast omsorgskontakt

Oavsett vilken utförare du väljer kommer du att erbjudas en fast omsorgskontakt som har ett extra ansvar för dig och dina behov och som efter överenskommelse med dig också kan ha kontakt med närstående och god man. Fast omsorgskontakt har också kontroll på att genomförandeplanen upprättas.

Kvalitetssystem

Utföraren ska ha ett ledningssystem för kvalitet för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Tystnadsplikt och sekretess

All personal har tystnadsplikt och sekretess.

Synpunkter och klagomål

Varje utförare har ett ansvar att ta emot och hantera synpunkter och klagomål. Läs på utförarnas respektive sidor hur de hanterar sina klagomål och synpunkter.

Uppföljning av kvaliteten sker årligen

För att säkra att hemtjänstutförarna bedriver en trygg och säker omsorg görs kvalitetsuppföljningar varje år samt även en brukarundersökning.

Sidan publicerades