2.3.1 Riktlinjer avvattning, fördröjning och rening

I dagvattenprogrammet återfinns tre mål med riktlinjer som rör dagvatten- och skyfallshantering. Principerna har utvecklats för att hanteringen ska vara robust, tydlig, skötseleffektiv, anpassad till det kalla klimatet och anpassad till andra faktorer för platsen. Dessutom ska dagvatten renas och ses som en resurs. Principerna konkretiseras vidare i 3.1.5 Dagvatten, 3.1.6 Skyfall och 3.1.7 Högvatten.

Förbättrad vattenkvalitet

Mål: Förbättrad vattenkvalitet i stadens vatten. Vi behöver minska utsläppen till våra sjöar och bäckar jämfört med idag. För att trygga vattenresurserna inför framtida generationer behöver den ekologiska och ibland även den kemiska vattenkvalitén förbättras i de flesta av Umeås recipienter. Målet är att alla vattenförekomster på sikt ska uppnå en god status.

Riktlinjer för att uppnå målet är följande:

 • Hantera dagvattnet utifrån hur förorenat det är och hur känslig recipienten är.
 • I första hand begränsas utsläppen av föroreningar vid källan. I andra hand fördröjs och avskiljs föroreningar så högt upp i systemet som möjligt eller avleds till annan, mindre känslig recipient.
 • Välj renings- och fördröjningsåtgärder utifrån markens lämplighet. Bevuxen mark har bäst förutsättning att ta upp och dra nytta av näringsämnen.
 • Renings- och fördröjningsmetoder ska ta hänsyn till vårt kalla klimat dvs avrinning från tjälad mark, snöhantering med mera.
 • Reningsmetoder, drift och utsläpp för dagvattenanläggningar ska följas upp.

Minskad risk för översvämningsskador

Mål: Minska risken för skador till följd av översvämningar. Risken för översvämningar och skador som kan uppstå till följd av dessa behöver minskas.

Riktlinjer för att uppnå detta mål är följande:

 • Bevara eller öka andelen genomsläppliga ytor och eftersträva infiltration.
 • Öka andelen öppna dagvattenlösningar som liknar naturens egen teknik.
 • Fördröj och omhänderta dagvatten lokalt, men sträva alltid efter en helhetslösning, till exempel kan hela eller delar av avrinningsområden behöva utredas.
 • Vid nyanläggning av dagvattensystem, och om möjligt vid åtgärder i befintliga system, ska dessa dimensioneras och höjdsattas så att de är anpassade till framtida klimatförändringar och planerade exploateringar.
 • Vid nybyggnation, och om möjligt vid åtgärder i befintlig miljö, ska sekundära avrinningsvägar identifieras för att minimera skador vid extrema regn. Plats för dagvattenhantering ska finnas.
 • Höjdsättning av mark och planering av byggnader och infrastruktur ska alltid hanteras i planeringsskedet.
 • Dagvattenhanteringen måste anpassas för att kunna hantera avrinning vintertid t. ex. vid stora regn eller kraftig snösmältning.

Resurs- och värdeskapande i staden

Mål: Dagvatten ska ses som resurs och värdeskapande i staden. Översiktsplanens utvecklingsstrategier är att satsa på offentliga rum och parker. Även vattennära rekreationsområdena är viktiga för Umeås utveckling.

Riktlinjer för att uppnå detta mål är följande:

 • Möjligheten att utforma park- och naturmark för hållbar dagvattenhantering ska alltid utredas. Det är då viktigt att se till alla funktionerna som park- och naturmarken behöver leverera i stadsmiljön. Sociala och kulturella värden är viktiga och ska samordnas med fördröjning eller rening av dagvatten etcetera. Multifunktionella ytor eftersträvas.
 • Öppna lösningar bör vara ett förstahandsval i de stadsmiljöer där det är lämpligt utifrån funktion, utrymme och typ av miljö. Fördröjnings- och reningsdammar, genomsläppliga ytor och översvämningsytor kan exempelvis finnas i parker och skogsområden. Diken eller fuktstråk (lågpunkter) kan vara ett alternativ där större ytor finns tillgängliga till exempel vid gång- och cykelvägar och gator genom skogsmark, intill större parker eller i stadens ytterområden.
 • Trädplantering är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten, som samtidigt skapar mervärden.
 • Ett annat sätt att fördröja vatten är att anlägga så kallade regnbäddar eller regnrabatter.
 • Använd dagvatten för bevattning av gatuträd och planteringar.
 • Utvärdera värdet av befintliga och nya dagvattenanläggningar för erfarenhetsåterföring.
Sidan publicerades