Information till intygsskrivande läkare

En person som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst sex månader. Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån.

Om personen inte själv kör bil utfärdas tillstånd bara i undantagsfall. Om personen kan lämnas ensam, sittande inomhus, medan förare parkerar bilen på en vanlig parkeringsplats har hen inte rätt till parkeringstillstånd för passagerare.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas:

 • Mag- och tarmproblem, exempelvis där en person akut kan behöva uppsöka toalett.
 • Enbart behov av att parkera på en bred plats, exempelvis på grund av svårigheter att kliva i/ur bil.
 • Vid kortvariga rörelsehinder (mindre än 6 månader).
 • Svårigheter att bära.
 • Svårigheter att ta sig i och ur bil
 • Synnedsättning där personen inte har något rörelsehinder.
 • För passagerare som efter nödvändig assistans klarar att lämnas på resmålet och där invänta medan föraren parkerar fordonet på vanlig parkeringsplats.

Att tänka på vid utfärdande av intyg:

 • Utlåtandet får inte bygga på enbart anamnes eller den sökandens egna uppgifter.
 • Objektiv bedömning av gångsträcka. Beskriv hur gångsträckan uppmätts, till exempel 6-minuters gångtest.
 • Behov av eventuella vilopauser för att uppnå maximal förflyttningssträcka. Beskriv om det gäller sittande eller stående vila.
 • Statusfynd/undersökningsfynd och hur det påverkar förflyttningsförmågan
 • Röntgenfynd
 • Har utredning på specialistklinik gjorts? Om ja, beskriv vad det visat.
 • Behandling/rehabilitering och förväntad effekt.
 • Hur lång tid nuvarande svårigheter väntas kvarstå.
 • Om utlåtandet avser rörelsehindrad passagerare måste läkaren även beskriva om personen efter nödvändig assistans, har förmåga att ensam invänta föraren inomhus vid målpunkten. Om svaret är nej ska läkaren beskriva orsaken till det.

Utlåtanden ska utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2018:54 för hälso- och sjukvårdspersonal om avfattande av intyg med mera. Intyg får aldrig avse en person som är närstående till intygsutfärdaren.

Blankett för medicinskt utlåtande

Blankett för att utfärda medicinskt utlåtande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Formuläret kan fyllas i och signeras digitalt med E-legitimation eller skrivas ut på papper och skickas med brevpost.

Sidan publicerades