Frågor och svar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på gator och offentliga platser och regleras i Trafikförordningen. En person som är rörelsehindrad kan ansöka om parkeringstillstånd för att kunna parkera närmare den plats som ska besökas. Det gäller till exempel inte långvarig parkering vid en arbetsplats. För att få parkering vid en arbetsplats kontaktas den som hyr ut tomtmarken.

Ansökan om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade handläggs i kommunen där personen är folkbokförd. Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller i hela landet och i de flesta länder i Europa. Parkeringstillstånd är inte avsett för kortvariga besvär, funktionsnedsättningen ska vara aktuell i minst 6 månader. Ett parkeringstillstånd är inte heller en social förmån.

En person som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan ansöka om och beviljas parkeringstillstånd.

Om den sökande inte kör bil själv kan parkeringstillstånd endast beviljas om särskilda skäl finns. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Svårigheter att bära är inte ensamt tillräcklig grund för tillstånd.

Beslut om parkeringstillstånd fattas utifrån Trafikförordningen och allmänna råd som är beslutade av regering och riksdag, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt vägledande (prejudicerande) domar.

Personens egen ansökan och aktuellt läkarutlåtande ligger till grund för beslut i det individuella ärendet.

I sammanhanget avser rörelsehinder förflyttningsförmåga med bästa möjliga hjälpmedel, inklusive eventuella vilopauser. Även om en person har ett funktionshinder är det inte säkert att funktionsnedsättningen bedöms medföra sådana väsentliga svårigheter att förflytta sig som avses i Trafikförordningen och som krävs för att få ett särskilt parkeringstillstånd beviljat.

Enligt Trafikförordningen (1998:1276, 13 kap 8 §) kan parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdas om sökande har ett funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta på egen hand och om personen i övrigt uppfyller kraven för parkeringstillstånd.

Oavsett diagnos så är det alltså enligt lag förflyttningsförmåga med bästa hjälpmedel som ligger till grund vid bedömning och beslut, inte vilken funktionsnedsättning det handlar om.

Varje ärende handläggs individuellt. Person som söker parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska visa att förutsättningarna är uppfyllda för att få det beviljat.

Vid ansökan om parkeringstillstånd hos Umeå kommun för första gången, eller vid begäran, ska aktuellt läkarutlåtande bifogas som får vara högst 6 månader gammalt.

Ja. Enligt ett beslut från Transportstyrelsen är varje ansökan om särskilt parkeringstillstånd ett nytt ärende där en individuell prövning görs, därför saknar tidigare beslut betydelse för bedömningen. Beslutet fattas utifrån underlaget som finns i det ärendet - personens egen ansökan och medicinskt utlåtande, exempelvis aktuellt läkarintyg.

Ja. Enligt en besked från Transportstyrelsen är varje ansökan om särskilt parkeringstillstånd ett nytt ärende och beslut föregås av en individuell prövning. Tidigare beslut om parkeringstillstånd har därför ingen betydelse för bedömningen.

Det är viktigt för kommunen och invånare att alla behandlas lika enligt likställighetsprincipen. Vi handlägger därför ansökningar och gör bedömningar enligt förordningar och vägledande (prejudicerande) domar och fattar inte beslut godtyckligt.

Kommunen strävar efter rättssäkra bedömningar och uppmanar därför alla som inte är nöjda med beslutet att överklaga.

I Umeå kommun fattades under perioden 2020-10-01 till och med 2021-09-30 totalt 262 beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 207 sökande beviljades tillstånd och 55 fick avslag.

Av 55 avslagsbeslut överklagades två; en överklagan där Länsstyrelsen hade gett sökanden avslag och en överklagan som kommunen ändrade till bifall efter att ett nytt läkarutlåtande hade kommit in.

Kommunen uppmanar sökande som inte är nöjd med ett beslut att överklaga och informerar om hur den sökande ska göra. Vid avslag skickar kommunen först ett förhandsbesked där den sökande har möjlighet att komplettera, därefter görs en ny bedömning. Om avslagsbeslutet står fast skickas det till den sökande som kan överklaga beslutet. Överklagan skickas av kommunen till Länsstyrelsen Västerbotten som gör en rättslig prövning. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Transportstyrelsen. Därefter kan den sökande själv överklaga till förvaltningsdomstol. Om det slutgiltiga beslutet eller domen blir att personen ska beviljas tillstånd följer kommunen beslutet och utfärdar ett parkeringstillstånd.

2022-10-01 till och med 2023-09-30 fattade Umeå kommun 223 beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 172 sökande beviljades tillstånd och 51 fick avslag.

Av 51 avslagsbeslut överklagades fem. Gällande tre av överklagningarna gav Länsstyrelsen sökanden avslag och gällande två överklagningar gav Länsstyrelsen sökanden bifall. En av dessa bifall överklagade kommunen vidare till Transportstyrelsen, där Transportstyrelsen ändrade Länsstyrelsens beslut och gav sökanden avslag.

Sidan publicerades