Säkert och framkomligt under vintern

När snön börjar falla är det viktigt med bra snöröjning. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att området vid din fastighet är säkert och framkomligt. Snö och is på fel ställe kan orsaka stora skador.

Vid ett visst snödjup börjar kommunens snöröjning, först snöröjs prioriterade gator, gång- och cykelvägar, sedan busshållplatser och övergångställen. Därefter kommer åtgärder för trafiksäkerhet.

Gemensamt ansvar

Kommunen och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Kommunen prioriterar genomfartsleder, bussgator, gång- och cykelleder. Inför vintersäsongen behöver du som är fastighetsägare tänka på följande:

Klipp dina träd och buskar

Ansvar för renhållning av gångbanor

Fastighetsägares ansvar och tips inför snöröjning

Gångbanan ska vara säker och halkfri

Du som är fastighetsägare ska se till att gångbanan vid ditt hus är säker och halkfri. Som fastighetsägare ansvarar du för gångbanor och trottoarer fram till dess att kommunen börjar använda dem som snöupplag. Då övergår ansvaret till kommunen. De trottoarer som kommunen snöröjer eller halkbekämpar är kommunens ansvar, till exempel längs Kungsgatan, Öst på stan.

Skador vid snöröjning

Det händer att egendom, till exempel staket eller häckar, skadas vid snöröjning. Om det inträffar ska du som fastighetsägare omgående anmäla skadan till kommunen.

Anmäl skada på egendom vid snöröjning

Sidan publicerades