Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Om elev inte ska gå kommunal skola

Om ditt barn av nedanstående anledningar inte ska ha en kommunal skolplacering ska vårdnadshavare anmäla detta till kommunen.

Sökt och fått plats på friskola, skola i annan kommun eller statlig skola

Har ni sökt och fått plats på fristående skola i kommunen, till en skola i en annan kommun eller i en statlig skola behöver ni avsäga er en kommunal skolplaceringen genom att fylla i någon av nedanstående blanketter:

Avstå kommunal skolplacering (blankett)

Anmälan skolgång i annan kommun eller statlig skola (blankett)

Fullgöra skolplikt på annat sätt

Barn mellan 6–16 år har skolplikt i Sverige vilket innebär att vårdnadshavare är skyldig att ens barn ska få den undervisning i svensk skola som barnet enligt skollagen har rätt till. I undantagsfall, och om det finns synnerliga skäl, kan en elevs hemkommun besluta att en elev får fullgöra skolplikten på annat sätt än i en skola i Sverige utifrån svensk läroplan. Vårdnadshavare ska då i god tid före en sådan planerad vistelse ansöka om detta.

Ansökan ska göras genom ett personligt brev som skickas till utbildningskontoret, Umeå kommun. Ansökan får enligt skollagen 24 kap 23§ endast beviljas om skollagens tre kriterier uppfylls.

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare måste du ansöka om ”Uppskjuten skolplikt”.

Vid gemensam vårdnad ska blanketten skrivas under av båda vårdnadshavarna. Ansökan bör skickas in före 27 november, men det går att ansöka ända fram till höstterminens start.

Ansökan om uppskjuten skolpliktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eftersom du inte vet om din ansökan kommer att bli beviljad är det viktigt att du även söker skola för ditt barn. Söka skolalänk till annan webbplats ska du göra om du har önskemål om vilken skola ditt barn önskar plats på. Skicka in en ansökan till kommunen oavsett om ditt barn ska gå i en kommunal eller i en fristående verksamhet.

För att få börja ett år senare måste det finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten. Det är kommunen som avgör om barnet ska få börja skolan ett år senare eller ej. Det är inte en rättighet för ett barn att få börja skolan ett år senare och bedömningen av de särskilda skälen är strikta.

Exempel på särskilda skäl kan vara om barnet:

  • tillbringat kort tid i Sverige och har ett annat modersmål.
  • har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning.
  • på grund av sjukdom kommit efter i sin utveckling.
  • är fött sent på året och identifierar sig med barn som är födda ett år senare.

I din ansökan ska du beskriva vilka särskilda skäl som du anser finns för att ditt barn ska få börja förskoleklass ett år senare. Du ska även skicka med:

  • Ett yttrande från rektor i förskolan.
  • Annan dokumentation/utredning som styrker de särskilda skäl du för fram. Det kan till exempel vara dokument om barnets utveckling, läkarintyg eller psykologutredning.

Flytta från Umeå kommun

Är ni på väg att flytta från Umeå kommun och inte är i behov av skolplacering för ert barn så behöver ni meddela kommunen detta på nedanstående blankett. Barn som är folkbokförda i Umeå kommun förväntas fullgöra sin skolplikt i Umeå. Om skolplikten ej fullgörs kan ärendet komma att överlämnas till andra myndigheter såsom socialtjänst, försäkringskassa och folkbokföring.

Anmälan om utflytt (blankett)

Kom ihåg att anmäla ny folkbokföringsadress till Skatteverketlänk till annan webbplats om du planerar att flytta

Barn mellan 6–16 år har skolplikt i Sverige vilket innebär att vårdnadshavare är skyldig att ens barn ska få den undervisning i svensk skola som barnet enligt skollagen har rätt till. Om ert barn kommer att varaktigt vistas utomlands under längre tid behöver ansökan göras om att skolplikten upphör.

Ansökan ska göras i god tid innan planerad avresa och skickas till utbildningskontoret, Umeå kommun för beslut.

Ansökan om skolpliktens upphörande vid utlandsvistelse (blankett)

Sidan publicerades