Studiehjälp

Från och med kvartalet efter det man fyller 16 år till och med vårterminen det år man fyller 20 så kan man få studiehjälp. För att få studiehjälp måste man studera på heltid, dvs använda hela sin arbetstid till studier. Studiehjälpen beviljas för gymnasiala studier vid till exempel gymnasieskola, folkhögskola eller kommunal och statlig vuxenutbildning.

Studiehjälpen består av tre delar:

1. Studiebidraget

Stuidebidraget är 1 050 kr/månad och det behöver man inte söka. Det utbetalas månadsvis i efterskott (fyra månader ht, sex månader vt under förutsättning att man har fått bidraget januari–maj). För omyndig elev utbetalas studiebidraget till målsman.

2. Extra tillägg

Extra tillägg kan sökas på särskild blankett som finns hos CSN eller hos kurator på skolan. Prövas mot vårdnadshavares gemensamma ekonomi. Extra tillägget är behovsprövat och delas ut med 285, 570 eller 855 kr per månad (2008).

3. Inackorderingstillägg

Inackorderingstilläg söks hos hemkommunen och kan sökas av elev som har lång resväg, ofta minst 40 km, eller lång restid. Varje kommun har sina bestämmelser beträffande resvägens och restidens längd samt bidragets storlek. Information om detta samt blankett finns att hämta på skolkontoret i respektive hemkommun eller hemsida samt hos kurator på skolan. Även storleken på detta tillägg kan variera, men det ligger ungefär på 1 190–2 350 kr per månad (2008).

För att studiehjälp skall utbetalas krävs heltidsstudier enligt CSN:s bestämmelser: Eleven måste delta i all undervisning för att få studiehjälp, Upprepad, ogiltig frånvaro, som inte beror på sjukdom eller liknande, t. ex skolk, kan leda till att eleven inte har rätt till studiehjälp under viss tid.

Viktigt

Eftersom CSN:s dataregister samkörs med bland annat försäkringskassans kan även rätten till underhållsstöd, flerbarnstillägg och bostadsbidrag påverkas om studiehjälpen inte betalas ut.

För ytterligare information om studiestöd, resor och bostadsfrågor, kontakta kurator på respektive skola.


Sidan publicerades