Frågor och svar om brandfarliga varor

Jag vill sätta upp en dieselcistern på min gård för tankning. Hur mycket diesel får jag förvara innan tillstånd krävs och vad bör jag i övrigt tänka på?

Förvaring av diesel i cistern över 10 000 liter kräver tillstånd (lantbruksverksamhet undantagna från tillståndsplikt). Oavsett om du har tillståndsplikt eller inte, gäller tekniska bestämmelser för cisternens uppställning såsom bärande konstruktion, marktäckning med mera.

Jag har en P6-gasolflaska hemma i min villa. Får jag ha den hemma och hur ska jag förvara den i så fall?

Ja, du får ha den hemma men du får inte förvara den på vinden eller i källaren. Förvaringsstället ska vara väl ventilerat till det fria så att gas inte kan läcka in i bostaden.

Jag har tänkt köpa en svets med acetylen till min hobbylokal i källaren. Hur stor acetylenflaska får jag ha och hur ska den förvaras?

Du får ha max 10 liter acetylen i hobbylokalen utan tillstånd men det förutsätter att lokalen är avskild i minst brandteknisk klass EI 30. Förvaringsstället ska vara väl ventilerat ut i det fria.

Jag var på restaurang där det användes gasol i köket. Får man ha gasol i publika lokaler?

Ja, man får ha gasol i en restaurang men det krävs tillstånd där det regleras hur förvaring ska ske samt vilka tekniska installationer som ska utföras.

Jag har en gasolflaska som är betecknad P11 hemma. Hur många liter gasol innehåller flaskan och vilka flasktyper är de vanligaste?

En P11 innehåller 27 liter gasol. De vanligaste flaskorna är: P6, P11, P19 och P45. Utöver dessa finns även mindre flaskor i campingmodell, det så kallade "blå programmet".

Hur mycket bensin eller annan brandfarlig vara får jag ha hemma?

Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska, mer än 60 liter gasol eller mer än 10 liter acetylen krävs tillstånd.

Vad gäller för förvaring på vind och källare i flerbostadshus?

Ingen förvaring av brandfarlig vara är tillåten i vinds- eller källarförråd.

Vad gäller för förvaring i garage?

I garage får man förvara sådant som direkt tillhör bilen som till exempel en uppsättning däck eller en reservdunk bensin. En fastighetsägare kan självklart ha strängare regler om vad som får förvaras eller inte.

I garage i källare och bottenplan på flerbostadshus får ingen brandfarlig vara förvaras förutom bilens reservdunk.

Vad gäller för förvaring av mopeder/motorcyklar i cykelrum?

Du får förvara motorcyklar eller mopeder i cykelförrådet förutsatt att

  • det är brandtekniskt avskilt från byggnaden i övrigt
  • cykelförrådet har en egen ingång från det fria
  • utrymmet är ventilerat direkt till det fria.

Finns det golvbrunn i utrymmet bör den tätas så att olja och bensin inte samlas i vattenlåset och avger brand- och hälsofarliga ångor. Ska du använda utrymmet som verkstad och mecka med mopeden eller motorcykeln gäller andra krav.

Sidan publicerades