SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) handlar om att känna till vilket brandskydd som finns i byggnaden och hur det ska upprätthållas över tid. Det handlar också om att personalen ska förberedas på vad de ska göra om det börjar brinna. Ett systematiskt brandskyddsarbete kan helt enkelt ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Fastighetsägare och verksamhetsutövare behöver tillsammans och på ett organiserat sätt planera, dokumentera, kontrollera och följa upp sitt brandskyddsarbete.

Brandskydd är ett samspel mellan människa, teknik och organisation. Det räcker inte med ett avancerat byggnads­tekniskt brandskydd om de som använder lokalerna sätter det ur spel på grund av okunskap, till exempel genom att kila upp dörrar i brandcellsgränsen. Det räcker heller inte med att det finns gott om släckutrustning om inte personalen har övat på att använda den.

SBA har stora likheter med systematiskt arbetsmiljöarbete och det kan med fördel integreras i andra former av lednings- eller kvalitetsledningssystem inom verksamheten.

Ansvar för brandskyddsarbetet

Enligt Lagen om skydd mot olyckor, 2 kap §2, har fastighetsägaren och den som bedriver verksamhet i lokalerna ansvaret för brandskyddet i byggnaden. Det innebär att de ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av en brand. Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren ska se till att det finns ett skäligt brandskydd och som en del i det bedriva SBA. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.

Fördelningen av vilka delar av brandskyddet som ligger på fastighetsägare respektive verksamhetsutövaren styrs inte av lagen utan bör fastställas genom avtal mellan parterna. Det är mycket viktigt att båda parter har klart för sig hur fördelningen ser ut så att inga frågetecken uppstår kring vem som är ansvarig.

Innehåll i SBA

Det är viktigt att de som berörs av brandskyddsarbetet kan ta del av materialet och förstår det. Brandskyddsarbetet ska därför dokumenteras skriftligt. Du bör dokumentera följande:

Ansvaret för brandskyddet behöver tydliggöras mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare samt inom den egna organisationen.

  • Finns det någon ansvarsfördelning, till exempel reglerad via hyresavtalet?
  • Framgår det tydligt vem som ansvarar för att brandlarm och släckutrustning fungerar, eller att utrymningsvägarna är framkomliga?

Fastighetsägaren behöver tydliggöra för sig själv och för verksamhetsutövaren hur det byggnadstekniska brandskyddet är utformat i byggnaden.

  • Finns det en brandskyddsritning som visar eventuella brandcellsgränser, utrymningsvägar, vägledande markering och släckutrustning?

För att säkerställa att brandskyddet fungerar över tid behöver det kontrolleras och underhållas regelbundet.

  • Genomför ni regelbundna kontroller av brandskyddet i era lokaler?
  • Om det är externa aktörer som utför kontroll och underhåll, finns avtal och intyg över detta?

För att ett brandskyddsarbete ska fungera tillfredsställande krävs, förutom organisation och teknik, att personalen har kunskap för att kunna agera rätt. De behöver rutiner som stöd samt genomgå utbildning och övning.

  • Finns det en handlingsplan som tydliggör hur personalen ska agera i händelse av brand/tillbud?
  • Finns brandskyddsrutiner som syftar till att minska brandriskerna i er verksamhet?
  • Finns rutiner för rapportering av tillbud som skulle ha kunnat leda till olyckor?
  • Finns det en planering som tydliggör hur personalen ska utbildas och övas i brandskydd?

Exempel och mallar

Sidan publicerades www.umea.se/sba