Förbered inför sotning och brandskyddskontroll

Sotaren är beroende av din hjälp för att kunna utföra sitt arbete enligt de fasta avgifter som anges i taxan. När du får meddelande om att sotning ska ske är det bra om följande är klart när sotaren kommer:

  • Vägen till det som ska sotas eller kontrolleras är fri för passage och det är gott om plats runt det som ska sotas/kontrolleras. Ytorna på och invid objektet inte är belamrade med föremål som är hindrande eller kan komma till skada.
  • Samtliga utrymmen som berörs av sotning/kontrollen är tillgängliga för inspektion, rensluckor inte är blockerade och utrymme med sådan lucka är tillgängligt vid sotning. Taksäkerhetsanordningar som till exempel takstege, väggstege och glidskydd finns monterade och är väl underhållna.
  • Det finns stege, antingen en väggfast eller en lös väggstege tillgänglig på platsen där sotaren ska upp på taket.
  • Vägen fram till platsen där väggstegen ska stå är fri från snö och andra hinder.
  • Tillträdesvägar på tak, till exempel takstegar och gångbryggor, är fria från snö och andra hinder.
  • Objektet är släckt och avsvalnat inför besöket.

Att sota medför alltid en viss risk för att sot sprids ur skorstenens topp, tränger fram ur otätheter eller dammar ut då man öppnar luckor för att ta ut sotet. Därför är det viktigt att ni i förväg skyddar möbler och inredning, särskilt om de är placerade nära eldstaden eller om det kan påverkas av nedfallande sot från skorstenen.

Det är ditt ansvar att ta hand om sotet, men du kan komma överens med sotaren att sotaren har hand om det i stället. Då använder sotaren en sotsug under arbetet och det tar hen betalt för.

Om det vid besöket visar sig att objektet inte är tillgängligt enligt punkterna ovan och förrättning (sotning eller brandskyddskontroll) därför inte kan ske, har sotaren rätt att fakturera för besöket. Därefter ska en ny tid för förrättning bokas in.

Avisering innan sotning och kontroll

När det är dags för sotning eller brandskyddskontroll skickas en avisering till din bostadsadress. Vill du att aviseringen ska ske till en annan adress ska du begära detta hos sotaren. Avisering sker minst tre veckor före förrättningen för bostadshus och minst fyra veckor före för fritidshus om inte annat är överenskommet mellan fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren och sotare.

Aviseringen innehåller datum samt en uppgiven tidsintervall på högst två timmar för när förrättningen kommer att ske. Om du inte kan ta emot sotaren den tid som aviserats, ta kontakt med sotaren så snart som möjligt och kom överens om en ny tidpunkt för besöket. Av- eller ombokas tiden närmare än 24 timmar före planerat besök har sotaren rätt att debitera en inställelseavgift för den av- eller ombokade tiden. Sotaren har också rätt att ta ut en särskild avgift för extra inställelse om en ombokning av den aviserade tiden sker utan att det finns särskilda skäl för detta eller om det inte går att boka in en ny tid som sammanfaller med annat arbete inom samma arbetsområde.

Det kan även hända att sotaren med kort varsel måste ändra besökstiden. Då kommer de att kontakta dig så snart som möjligt för att meddela återbud och boka in en ny tid. Observera att om du har fått tillstånd för egensotning så kommer avisering endast att ske för brandskyddskontroll.

Sidan publicerades