Byta material eller färg på en byggnad

Vilken ansökan krävs?

I vissa fall krävs det bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende, fasadändring.

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att

  • ändra en byggnads färg
  • byta fasadbeklädnad
  • byta taktäckningsmaterial
  • utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader krävs det inte bygglov för att byta färg eller material på fasad eller tak under förutsättning att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Sådana ändringar får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Undantaget från lovplikt gäller inte om kommunen har infört en utökad lovplikt för byte av färg eller material i detalj­plan. Det innebär att även material- och färgbyte, på en- och tvåbostadshus och deras komplementbyggnader, som inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär kan kräva bygglov inom detaljplan. Inom särskilt värdefull miljö kan även ommålning och fasad- eller takbyte till samma material kräva bygglov. Det krävs om det i detaljplan har införts utökad lovplikt för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.

Läs mer om underhåll av kulturhistorisk värdefull byggnad

Undantag från lovplikten mot kringbyggd gård

För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader finns ett undantag från lovplikten. För dessa byggnader krävs det inte bygglov för att byta färg eller material på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.

Undantaget gäller dock inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

När krävs bygglov utanför detaljplan?

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för byte av färg eller material på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Det kan även finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Anmälningsplikt

Fasadändringar som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktiga om åtgärden berör bärande konstruktion eller väsentlig påverkar brandskyddet.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du ansöker om bygglov:

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.. Kostnaden baseras på om ändringen avviker från eller följer detaljplanen, om det är kulturmiljöområde, om det krävs tekniskt samråd eller inte och typ av byggnad. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder.

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

För en- och tvåbostadshus, fritidshus, radhus, kedjehus och tillhörande komplementbyggnader

Avgiftsexempel med tekniskt samråd

Fasadändring

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

6 897 kr

4 244 kr

11 141 kr

Avviker från detaljplanen

11 671 kr

4 244 kr

15 915 kr

Utanför område med detaljplan

10 610 kr

4 244 kr

14 854 kr

Avgiftsexempel utan tekniskt samråd

Fasadändring

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

6 366 kr

1 061 kr

7 427 kr

Avviker från detaljplanen

11 141 kr

1 061 kr

12 202 kr

Inom kulturmiljöområde

10 080

1 061 kr

11 141 kr

För andra byggnader

Avgiftsexempel med tekniskt samråd

Fasadändring

Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

Följer detaljplanen

6 897 kr

8 488 kr

15 385 kr

Avviker från detaljplanen

13 793 kr

8 488 kr

22 281 kr

Inom kulturmiljöområde

11 671 kr

8 488 kr

20 159 kr

Avgiftsexempel utan tekniskt samråd


Avgift lov

Avgift genomförande

Summa

följer detaljplanen

6 897 kr

1 592 kr

8 488 kr

avviker från detaljplanen

13 263 kr

1 592 kr

14 854 kr

inom kulturmiljöområde

11 141 kr

1 592 kr

12 732 kr

Ansök om bygglov

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansök genom att fylla i en blankett. Den underskrivna blanketten kan du sedan posta till Bygglov, Umeå kommun, 901 84 Umeå eller skanna och mejla till bygglov@umea.se tillsammans med dina ritningar.

Vi har uppgraderat vårt ärendehanteringssystem och är därför tvugna att stänga vår e-tjänst under en period. Vi arbetar skyndsamt med att det åter ska vara möjligt att ansöka digitalt och signera med Bank-ID. Tills dess använder du blanketten nedan.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades