Ändra brandskydd

Vilken ansökan krävs?

Att väsentligt påverka brandskyddet är en anmälningspliktig åtgärd. En anmälan till byggnadsnämnden och ett start­besked krävs innan åtgärden får påbörjas. Det finns flera ändringar och åtgärder som kan påverka brandskyddet i en byggnad. Är du osäker på om det du ska göra påverkar brandskyddet, ta kontakt med en brandkonsult.

Följande åtgärder är exempel på sådant som anses väsentligt påverka brandskyddet:

 • Ändring av byggnadens brandcellsindelning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion.
 • Nedmontering eller urdriftagande av brandtekniska installationer, till exempel brandgasventilation eller automatiskt brandlarm.
 • Förändring av utrymnings- och tillträdesvägars utformning, längd eller framkomlighet.
 • Ändringar av det byggnadstekniska brandskyddet till följd av ökat personantal eller brandbelastning.
 • Byte av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- eller tvåbostadshus.

Bygglov kan krävas om byggnadens användning ändras, till exempel från bostad till handelslokal, läs mer om ändrad användning.

Det kan även krävas bygglov om det utförs fasadändringar, läs mer om fasadändring.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan.

 • Påverkar ändringen byggnadens bärande konstruktion?
 • Påverkar ändringen byggnadens tillgänglighet?
 • Kräver ändringen att ventilationssystemet måste ändras för att få ett bra luftflöde?
 • Vilka ritningar och handlingar krävs?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan som visar vilken byggnad som ändringen berör
 • Beskrivning av vilka ändringar som utförs
 • Planritningar kan krävas, beror på åtgärden
 • Fasadritningar kan krävas, beror på åtgärden
 • Konstruktionsritningar om bärande konstruktion berörs
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Ventilationsritningar vid ändringar av ventilationen
 • VS-ritningar om det tillkommer installationer eller om det sker väsentliga ändringar av befintliga VS-installationer
 • Kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om bygglov eller gör anmälan

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt. Du som lämnar in ansökan blir kontaktperson i ärendet och företaget eller föreningen du företräder blir juridiskt sett sökande/byggherre.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Mer information

Tillgänglighet

I bygglovsprövningen kommer byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga granskas utifrån gällande bestämmelser. Tänk på vad som gäller just för er och anpassa därefter.

Läs mer om tillgänglighet

Sidan publicerades