Ändra en byggnads eller lokals användningssätt

Vilken ansökan krävs?

Bygglov krävs i de fall då byggnaden eller lokalen tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål. Det tas hänsyn till ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet samtidigt som byggnaden eller lokalen ska uppfylla utformningskravet och de tekniska egenskapskraven.

Det krävs även bygglov för att inreda ytterligare en eller flera lägenheter.

Exempel på avsevärd ändrad användning

 • Från bostad till lokal, industri/verkstad, hotell eller kontor
 • Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, kafé eller restaurang
 • Från butik till restaurang, pizzeria, café eller bostad
 • Från industri till detaljhandel, kontor eller hotell
 • Från kontor till bostad, butik, hotell, verkstad
 • Från garage till bostad eller verksamhet

Ändringar som inte kräver bygglov

Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov:

 • Från del av bostad till kontor för egen verksamhet
 • Från kök till duschrum
 • Från förskola till skola
 • Från sommarstuga till helårsbostad

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov:

 • Vad får jag ändra byggnadens användningssätt till? Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Behöver jag utreda möjlig utrymningsstrategi samt möjligheterna att utrymma med hjälp av räddningstjänsten? Är det möjligt att anordna uppställningsplatser inom fastigheten?
 • Finns det tillräckligt med parkeringsplatser inom fastigheten enligt Umeå kommuns parkeringsnorm eller krävs andra åtgärder som exempelvis friköp av parkeringar via Upab?
 • Sophantering hur löses detta utan att sopbil ska behöva backa?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.
 • Anlita en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritningar
 • Relationshandling
 • Kontrollansvarig

Beroende på projekt kan det komma att krävas redovisning av armbågskontakter, nivåskillnader och dylikt. I de fall detaljplanen ställer vissa krav som ska uppfyllas i prövning av lov skall dessa alltid redovisas. Det kan till exempel gälla buller, ljus, genomsläpplighet av mark eller annat.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt. Du som lämnar in ansökan blir kontaktperson i ärendet och företaget eller föreningen du företräder blir juridiskt sett sökande/byggherre.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Mer information

Företagslots

Vill du ha hjälp med vilka tillstånd som krävs utöver bygglov och vem du ska vända dig till, ta kontakt med Umeå kommuns företagslots.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser krävs för de flesta verksamheter och ska placeras inom fastigheten. Det ska både finnas tillräckligt många parkeringsplatser och parkeringsplatser som är anpassade för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Hur många parkeringsplatser som krävs framgår av Umeå kommuns parkeringsnorm.

Tillgänglighet

I bygglovsprövningen kommer byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga granskas utifrån gällande bestämmelser. Tänk på vad som gäller just för er och anpassa därefter.

Läs mer om tillgänglighet

Sidan publicerades