Bygga ut eller till

Vilken ansökan krävs?

Bygglov krävs alltid.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov

 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Vad får jag bygga? Se detaljplan/områdesbestämmelse för ditt område
 • Behöver jag ta fram olika utredningar eller andra redovisningar av exempelvis genomsläpplighet av mark eller planering av dagvattenhantering utifrån detaljplanens bestämmelser?
 • Vad är lämpligt att bygga? Tillbyggnaden ska anpassas till befintlig byggnad och omgivningen.
 • Situationsplanen kan grundas på en gammal situationsplan eller genom att beställa ett enkelt underlag till situationsplan. Läs mer och beställ enkelt underlag till situationsplan
 • Påverkas fastigheten av min tillbyggnad avseende vatten, avlopp, dagvattenhantering, utrymning, uppställningsplats vid brand med mera?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.
 • En kontrollansvarig kan krävas vid exempelvis större tillbyggnader eller tillbyggnader i flera plan. Läs mer om kontrollansvarig

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritningar

Beroende på projekt kan det komma att krävas redovisning av armbågskontakter, nivåskillnader och dylikt. I de fall detaljplanen ställer vissa krav som ska uppfyllas i prövning av lov skall dessa alltid redovisas. Det kan till exempel gälla buller, ljus, genomsläpplighet av mark eller annat.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt. Du som lämnar in ansökan blir kontaktperson i ärendet och företaget eller föreningen du företräder blir juridiskt sett sökande/byggherre.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Mer information

Tillgänglighet

I bygglovsprövningen kommer byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga granskas utifrån gällande bestämmelser. Tänk på vad som gäller just för er och anpassa därefter.

Läs mer om tillgänglighet

Sidan publicerades