Fastbränslepannor – pellet och liknande

Vilken ansökan krävs?

Att installera eller väsentligt ändra en fastbränslepanna är en anmälningspliktig åtgärd. En anmälan till byggnads­nämnden samt ett startbesked krävs innan fastbränslepannan och rökkanalen installeras eller ändras.

Bygglov kan krävas för en fasadändring ifall skorstenen/rökkanalen väsentligt påverkar byggnadens yttre utformning. Detta gäller inom detaljplanelagt område och för en- eller tvåbostadshus. För andra byggnader krävs det generellt alltid bygglov för en fasadändring.–

Läs mer om fasadändring

Först efter det att hela installationen, panna, rökkanal och taksäkerhet har besiktats och godkänts får du börja elda i pannan.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du gör en anmälan:

  • Finns det några restriktioner i området för att installera en fastbränslepanna?
    Se detaljplan/områdesbestämmelser för ditt område
  • Vilka ritningar och handlingar krävs?
  • Hur och var är rökkanalen/skorstenen lämplig att placera så den inte orsakar olägenheter för människors hälsa i omgivningen?
  • Vilka säkerhets- och tillträdesanordningar krävs på taket?
  • Har byggnaden eller området något kulturvärde?
  • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs

Ritningar och handlingar som alltid krävs

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Kostnaden är cirka 2 900–4 200 kronor beroende på om det krävs ett tekniskt samråd eller inte. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder. Fullständig taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan Avgifter, taxor

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Genomförandeavgift med tekniskt samråd – 4 112 kr

Genomförandeavgift utan tekniskt samråd – 2 937 kr

Ansök om bygglov eller gör anmälan

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Sidan publicerades