Provtagningar

För att undersöka vilken risk föroreningarna på Norrbyskär utgör är det viktigt att ta reda på var föroreningarna finns. För att undersöka spridningen mäter man halter i omgivande miljö och organismer.

Provtagningar 2012–2013

Sedimentspropp ihavsbotten

Mätningar i havsbotten görs genom att ta en sedimentpropp. Provet delas upp i olika skikt och skickas för analys.

Vattenhalter

Halter i vatten undersöks med hjälp av passiva provtagare. Fördelen är att den passiva provtagaren mäter under en längre tid (ofta dagar till veckor). Man får då ett medelvärde under perioden. Det kan jämföras med konventionell provtagning där man fyller en flaska med vatten och skickar på analys direkt.

Föroreningar

För att undersöka hur mycket av föroreningarna som tas upp av organismer analyseras fisk och snäckor.

Provtagningar 2015

Under sommaren 2015 utförs provtagningar och dokumentation vid Norrbyskärs museum/sågverksområdet.

Jordprov i rutnät

Provtagningar av jorden sker i ett "rutnät" där proverna från varje ruta dokumenteras noggrant. Förutom jordprover dokumenteras även jordlager, andel organiskt material, grundvattennivå, eventuellt skrot med mera. Alla provsvar läggs sedan in i en databas och används sedan som underlag för att bygga upp schaktplaner och beräkna mängden förorenat material.

Sidan publicerades