Egenkontroll för badanläggningar

Alla som driver en badanläggning är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontrollen ska dokumenteras.

Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada, till exempel av de produkter som används i verksamheten.

Utformning av egenkontrollen

I egenkontrollen ska det finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter med mera. Uppgifterna ska dokumenteras. Följande punkter ska enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:01) finnas med:

Ansvar

Det ska finnas dokumenterat vem eller vilka i företaget som är ansvarig för verksamheten och de frågor som regleras av miljöbalken, dess föreskrifter och beslut meddelade med stöd av miljöbalken.

Beskrivning av anläggningen

Det ska finnas en beskrivning av hur reningsutrustningen fungerar, uppbyggnad, dimensionering, vilka kemikalier som används med mera.

Rutiner

Det ska finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredningen och utrustningen i verksamheten hålls i gott skick, till exempel

  • provtagningsrutiner – parametrar, intervall, utförande, ansvarig
  • städning – metoder, tidpunkt, vem som utför den, omfattning
  • ventilationskontroll
  • hantering av avfall
  • hygien- och smittskyddsrutiner
  • hantering av kemikalier
  • rutiner för skötsel underhåll och reparation
  • driftinstruktioner.

Risker

Du som är verksamhetsutövare ska regelbundet identifiera, undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Utifrån bedömningen ska sedan åtgärder vidtas för att minska riskerna. Även utförda åtgärder ska dokumenteras.

Kemiska produkter

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Det kan till exempel vara tillsatser till badvattnet, rengöringsmedel eller andra kemikalier.

Andra moment

I din verksamhet kan det finnas andra typer av risker och moment som inte tagits upp här. Tänk därför noga igenom din verksamhet och uppge vilka risker som kan finnas och hur du kan minska dem genom god kunskap och bra rutiner.

Utbytesregeln

Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska du undvika att använda produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön, samt undersöka om produkterna kan bytas ut till mindre farliga produkter.

Dokumentationen är viktig

Rutiner, ansvarfördelning, riskvärdering, resultat av undersökningar med mera ska regelbundet dokumenteras. Samla alla handlingar som rör egenkontrollen i en pärm eller liknande.

Utövaren har bevisbördan

Enligt miljöbalken är det den som driver en verksamhet som ska kunna visa att de följer gällande regler och lagar, den så kallade omvända bevisbördan. Det är alltså inte Miljö- och hälsoskydd som ska tala om vilka krav som gäller för den enskilda verksamheten.

Sidan publicerades