Egenkontroll för lokaler med hygienisk behandling

Den som driver en lokal för hygienisk behandling, till exempel hårvård, tatuering, fotvård, akupunktur eller massage, är enligt miljöbalken skyldig att själv kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll. Egenkontrollen ska dokumenteras.

Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada till exempel av de produkter som används i verksamheten.

Utformning av egenkontrollen

I egenkontrollen ska det finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter med mera. Egenkontrollen ska anpassas till verksamhetens art och omfattning. Följande punkter ska enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:01) finnas med:

Ansvar

Det ska finnas dokumenterat vem eller vilka i företaget som är ansvarig för verksamheten och de frågor som regleras av miljöbalken, dess föreskrifter och beslut meddelade med stöd av miljöbalken.

Rutiner

Det ska finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredningen och utrustningen i verksamheten hålls i gott skick, till exempel

  • städning – metoder, tidpunkt, omfattning, uppföljning
  • hantering av avfall
  • hygien- och smittskyddsrutiner
  • hantering av kemikalier.

Risker

Verksamhetsutövaren ska regelbundet identifiera, undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Utifrån bedömningen ska sedan verksamhetsutövaren utföra åtgärder för att minska riskerna. Även utförda åtgärder ska dokumenteras. Exempel på risker kan vara spridning av smitta på grund av dåligt rengjorda redskap med mera, samt dåligt städade lokaler.

Kemiska produkter

Det ska finnas en förteckning och säkerhetsdatablad över kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt. Det kan till exempel vara hårfärger, rengöringsmedel eller andra kemikalier.

Andra moment

I verksamheten kan det finnas andra typer av risker och moment som inte tagits upp här. Tänk därför noga igenom er verksamhet och uppge vilka risker som kan finnas och hur ni kan minska dem genom god kunskap och bra rutiner.

Dokumentationen är viktig

Rutiner, ansvarfördelning, riskvärdering, resultat av undersökningar med mera ska regelbundet dokumenteras. Samla alla handlingar som rör egenkontrollen i en pärm eller liknande.

Utövaren har bevisbördan

Enligt miljöbalken är det den som driver en verksamhet som ska kunna visa att de följer gällande regler och lagar. Det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan.

 

Sidan publicerades