Vitryggig hackspett

Långsiktiga möjligheter

Umeå kommun har valt att upprätta ett åtgärdsprogram för vitryggig hackspett. På så sätt tar kommunen ansvar för och tryggar ökade förutsättningar för arten liksom många fler arter som är beroende av denna typ av värdefulla lövskogs­miljöer.

Ön har inte optimala förutsättningar för hackspetten

I samband med att en naturinventering gjordes på Ön 2017, för planerad bebyggelse, siktades en vitryggig hackspett. Eftersom den vitryggiga hackspetten är fridlyst krävs en plan för hur den ska klara sig samtidigt som stora delar av skogen försvinner när Ön ska exploateras. Lövskogsmiljöerna på Ön är värdefulla men för små för att utgöra optimala förutsättningar för häckning av vitryggig hackspett på lång sikt.

Vitryggig hackspett kräver rätt lövskogsmiljöer om minst 100 hektar sommartid och hela 500 hektar vintertid. Ön är med andra ord för litet för att långsiktigt utgöra rätt miljö för vitryggig hackspett. Däremot finns andra områden med goda förutsättningar framför allt inom älvslandskapet i Umeå kommun. Det är därför mer motiverat att göra mer långsiktigt hållbara områden, som inte hotas av exploatering, mer attraktiva, inte bara för vitryggig hackspett utan även för många andra arter genom rätt skötsel.

Kärnområden för lövskogsmiljöer vid Sörfors-Baggböle och Umeälvens delta

I Sörfors-Baggböle och Umeälvens delta finns redan i dag riktigt fina lövskogsmiljöer för den krävande arten. För att områdena ska bibehålla sina attraktiva miljöer, och för att gran inte ska ta över, så ska kommunen sköta miljöerna enligt en långsiktig plan.

I Sörfors-Baggböle avsätter kommunen 100 hektar lövskogsområden på båda sidor om Umeälven. Här finns miljöer med död ved vilket är en viktig förutsättning för arten. Umeå kommuns intentioner är att området ska omfattas av lövskötsel för att på lång sikt utveckla värdefulla lövskogsmiljöer för hundratals arter.

Under hösten 2019 kommer Länsstyrelsen Västerbotten att hugga och ringbarka granar på Stora Tuvan i naturreservatet Umeälvens delta. Syftet är att skapa lövskogar där vitryggig hackspett och många andra arter kan trivas.

Umeälvens deltalandskap är ett statligt reservat och förvaltas av Länsstyrelsen. Reservatet omfattar drygt 360 hektar skyddad skog, varav över 200 hektar utgörs av olika lövskogsmiljöer. Precis som i det andra kärnområdet finns här värdefulla lövskogsmiljöer med naturvärden, stående död ved och grova träd. Dock har graninväxt börjat ske i reservatet vilket är ett hot för de arter som är beroende av lövskogsmiljöerna. Länsstyrelsen håller på med en översyn av reservatets föreskrifter som kommer att förbättra förutsättningarna för lövskogsmiljöer i reservatet. Kärnområdena kompletteras även med två så kallade värdekärnor som utgör potentiella spridningsområden och födosöksområden där Umeå kommun är markägare. 

Grössjön och Strömbäck-Kont som utvecklingspotentialer för framtiden

Värdekärnor utgör potentiella spridningsområden och födosöksområden. Dessa områden har inte samma höga värden i dag som kärnområdena i Sörfors-Baggböle och vid älvens delta. Med rätt skötsel kan dessa områden inom cirka 20–40 år utveckla höga naturvärden och utgöra kärnområden på sikt. Dessa områden är viktiga i dag och möjliggör för den vitryggiga hackspetten att söka föda över större ytor exempelvis vintertid. De två värdekärnorna i åtgärdsprogrammet är Grössjön, ett kommunalt reservat som omfattar drygt 200 hektar skyddad skog, och Strömbäck-Kont, ett kommunalt reservat som förvaltas av kommunen och omfattas av cirka 250 hektar skog.

Resultat av uppföljande inventering på Ön

Under 2018 gjordes en uppföljande inventering på Ön. Någon fågel hittades inte då men resultaten visar att det finns värde­fulla miljöer för arten på Ön i dagsläget. Arealerna är dock inte av tillräcklig storlek för att långsiktigt säkra förutsättningar för arten som exempelvis en framtida häckning. I inventeringen hittades flera revir av större hackspett. Närvaro av större hackspett kan också vara en anledning till att den vitryggiga hackspetten inte är i området i dag då det finns ett konkurrensförhållande mellan den mer aggressiva större hackspetten och vitryggig hackspett.

Åtgärdsprogrammet antaget av kommunfullmäktige

Programmet är framtaget av Övergripande planering, Miljö- och hälsoskydd samt Mark och exploatering på Umeå kommun och antaget av kommunfullmäktige 29 oktober 2018. Länsstyrelsen är informerad om programmet liksom ställt sig positiva till att delta. Andra markägare kan frivilligt delta i programmets genomförande om intresse finns genom att bedriva skötsel så att lövskog gynnas med uttag av gran.

Sidan publicerades