Västerteg 2:63

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder genom förtätning i Bryggargatans fond. Syftet är också att säkerställa en god arkitektur som passar en fondbyggnad och samspelar väl med omgivande struktur och bebyggelse. Den nya bebyggelsen bör möjliggöra godtagbara lösningar för bostadsnära grönytor, dagvatten och passande utfart.

Diarienummer BN-2018/02423

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2019-03-13.

Protokollsutdrag

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2021-08-16 till 2021-09-06

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/vasterteg263