Skärmen 2 och 3

Preliminärt syfte med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för tillfällig vistelse, verksamheter och kontor. Syftet är också att den nya bebyggelsen ska utformas på ett lämpligt sätt utifrån omgivande bebyggelse, verksamheter och grönstruktur.

Diarienummer BN-2020/02463

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2017-11-15.

Protokollsutdrag

Byggnadsnämnden beslutar att fortsätta handläggningen av ärendet med nytt syfte i form av ändrad användning gällande detaljplanen för Skärmen 2 och 3. Förutsättningarna för användningarna tillfällig vistelse [O], verksamheter [Z] och kontor [K] prövas lämpligen.

Protokollsutdrag

Behovsbedömning –

Behovsbedömning anslagen från 2021-01-27 till 2021-02-17.

Handlingar

Samråd - Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

 

Detaljplaneförslaget är utställt för samråd 2022-05-16 till 2022-06-07

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 7 juni 2022.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/skarmen