Tomtebo 2:1 med flera – Tomtebo strand

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla en ny stadsdel med tät kvartersstad. Möjliggöra för blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter, offentliga och privata verksamheter samt service­funktioner. Planen syftar även till att säkerställa en lämplig kvartersstruktur, exploaterings­grad och gestaltning samt ändamålsenliga offentliga rum och parker för området.

Detaljplanen ska skapa goda förutsättningar för människor att leva och resa hållbart genom goda kollektivtrafik­förbindelser samt ett gatunät som främjar fotgängare och cyklister.

Vidare syftar detaljplanen till att bevara och säkerställa delar av den gröna korridor som länkar samman Stadsliden och Nydalaområdet samt säkerställa allmänhetens tillgänglighet till stranden. Inom korridoren ska Kolbäcken bevaras i sitt nuvarande läge. Den gröna korridoren syftar till att ge goda livsvillkor för djur och växter, ge möjlighet för rekreation och främja ekosystemtjänster. Planen avser även att skapa en godtagbar dagvattenhantering inom planområdet.

Tidplan

Detaljplanen är på samråd under juni–augusti 2020. Granskning planeras till hösten 2020. Beräknad antagande årsskiftet 2020/2021.

Diarienummer BN-2016/01939

Mer information

På projektsidan www.umea.se/tomtebostrand finns två filmer som översiktligt beskriver detaljplanen och hållbarhetsmålen. Du kan även där lämna dina synpunkter, antingen i en karta eller formulär.

Utmed Olle fiskares väg finns Dialogplats Tomtebo strand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och där kan man gå en ”samrådspromenad” i skogen. 17 skyltar som beskriver hur det är tänkt – i den faktiska miljön. Kartor finns dels på dialogplatsen, dels vid Kolbäckens mynning vid cykelvägen utmed E4/Kolbäcksvägen.

Ett tredje sätt att ta del av planen är att besöka Kommunhörnan i stadsbiblioteket på Väven. Där finns en utställning, med en fysisk modell över planen samt information. Där finns kan man också lämna synpunkter – antingen på en pekskärm med synpunktskartan eller i en brevlåda på utställningen.

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2016-11-17.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen 2017-04-21 – 2017-05-18.

Handlingar

Samråd – Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2020-08-31. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades