Skäret – planprogram

Planprogrammet utgörs av området kring Skäret och Skataudden i anslutning till Täfteå by.

Preliminärt syfte med planprogrammet är att undersöka möjligheterna till planläggning för bostäder. Programmet syftar även till att ange planeringsförutsättningar samt utreda lämplig bebyggelsestruktur.

Ett annat syfte är att ge underlag för kommande utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät inom programområdet.

Programmet syftar också till att bevara och tydliggöra de naturvärden som finns inom programområdet samt dess närmiljö. Programmet ska även säkerställa strandskyddets intressen och allmänhetens tillgång till Lillfjärden.

Planprogrammet har varit ute på samråd 2021-06-29 till och med 2021-08-06. Just nu utförs kompletterande utredningar kring VA- och trafikfrågorna. När utredningarna är klara kommer de att publiceras här, tillsammans med information om när planprogrammet kan antas.

Diarienummer BN-2017/02420

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning med ett planprogram 2017-12-13.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen 2019-02-20 - 2019-03-14

Handlingar

Samråd – Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Planprogrammet är ute på samråd 2021-06-29 till 2021-08-06

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 6 augusti 2021.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/skaret