Tavelsjö 41:1 med flera

Syftet med planförslaget är att skapa planmässiga förutsättningar för att ersätta ett uthus med ett nytt hus för bostadsändamål och bekräfta befintlig huvudbyggnad. Det nya huset ska anpassas utseendemässigt till befintlig huvudbyggnad och närliggande bebyggelse samt underordna sig huvudbyggnadens höjd. För att möjliggöra ett genomförande av detaljplanen upphävs strandskyddet för fastighet Tavelsjö 41:1.

Ett annat syfte med planen är att bekräfta befintliga förhållanden och byns tillgång till stranden genom att upphäva mindre delar av angränsande fastigheter som är planlagda genom Byggnadsplan från år 1972. Upphävandet sker för att bekräfta nuvarande markanvändning och ta bort felaktig användning som i Byggnadsplanen är planlagd som bostadsmark kvartersmark för dessa områden. Upphävandet påverkar inte befintlig gemensamhetsanläggning eller servitut.

Diarienummer BN-2018/01115

Beslut om att inleda planläggning togs av byggnadsnämnden 2018-09-19.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen 2019-02-20 - 2019-03-14

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är ute på samråd från 2021-04-14 till 2021-05-05

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 5 maj 2021.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplanförslaget är ute på granskning från 2023-05-30 till 2023-06-22

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 22 juni 2023.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Överklagad plan – Aktuellt skede

Detaljplanen är överklagad 2024-01-09 och överlämnad till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/tavelsjo411