Böleå 12:2

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att uppföra bostäder i form av flerbostadshus i 3 till 6 våningar samt en förskola i två våningar, innehållande sex avdelningar. Våningsantalet varieras genom trappning av bebyggelsen för att uppnå variation och minska påverkan på befintlig bebyggelse. Bostads­bebyggelsen ska uppföras i kvartersstruktur i enlighet med översiktsplanens intentioner.

Diarienummer BN-2020/02343

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2021-03-17.

Protokollsutdrag

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2021-10-05 till 2021-10-26.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/bolea122