Österteg 2:13

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter.

Syftet är också att skapa godtagbar dagvattenhantering för planområdet samt närliggande fastigheter. Planläggningen ska följa planprogram för Västerteg 8:77 och översiktsplanens intentioner. Ett annat syfte är även att möjliggöra bra kopplingar för gång- och cykel till Norra Ön och andra delar av Teg. Gestaltning, volym och skala anpassas till befintliga byggnadsstruktur i närområdet och kulturmiljön.

Så långt som möjligt ska fastighetens befintliga kulturmiljövärden som lantbruksfastighet bevaras och stärkas. Planläggningen ska även tillföra mer parkmark för allmänheten inom Teg.

Diarienummer BN-2020/02211

Planbesked – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2021-02-17.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/osterteg213