Bilen 2

Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning inom befintlig befintlig fastighet för bostads­ändamål och verksamheter.

Vidare ska planen säkerställa en god gestaltning avseende tilltänkt bebyggelse och friytor samt att en framtida ombyggnad av E4:an och det anslutande stadsrummet inte hindras.

Diarienummer BN- 2021/01073 (tidigare BN-2014/02023)

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2015-04-29.

Protokollsutdrag

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen 2021-08-09 – 2021-08-30.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/bilen2