Teknikutveckling och forskning

Samverkan mellan universitet och kommuner

Genom att jämföra, samverka och diskutera olika kommuner emellan kan vi dra nytta av varandras erfarenheter. Biotopdatabaser med enhetliga biotopklassningar möjliggör objektiva jämförelser på nationell och på sikt även europeisk nivå. Lämpliga och jämförbara biotopklasser definieras i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, Stockholms universitet, Länsstyrelsen Stockholm, Metria i Stockholm och Sollentuna kommun.

Manual och arbetsteknik för enhetlig databas

I samverkan med Umeå kommun utvecklas en manual och arbetsteknik för att få en enhetlig biotopdatabas för alla Stockholms läns kommuner. Här använder man en bearbetad satellitbildsbaserad produkt från det nationella projektet CadasterENV som bas. Projektet leds av Metria i Stockholm och finansieras med hjälp av EU-medel och anslag från Rymdstyrelsen. I vårt projekt kommer vi att kunna jämföra CadasterENV med likvärdig produkt  framtagen vid SLU.

Det är viktigt att komma ihåg att en biotopdatabas inte kan vara lösningen på alla frågor, men kommer att vara en bra grund för att utreda frågorna vidare!

Automatiserad metod för biotopkartering

Tekniken för biotopkartering och fjärranalys utvecklas hela tiden. Tidigare kartor bygger på att man avgränsade varje biotop för hand, vilket var mycket resurskrävande. Kartorna blev inaktuella i takt med att den urbana miljön utvecklades. Vid Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet utvecklas nu tekniken till att bli en väl avvägd hybrid mellan automatiserad och analog framställning av en grundbiotopdatabas. Satellitdata, digitala flygbilder, laserdata och annan tillgänglig digital bakgrundsinformation används för att skapa en bra produkt. Den manuella tolkningen kan riktas till de miljöer där man behöver en annan upplösning än vad den automatiska metoden kan ge. Detta till ett avsevärt lägre pris än tidigare.

Sidan publicerades