skyltar

Foto: Nathalie Näslund

Byaplaner

Byaplaner, eller lokala utvecklingsplaner som de också kallas, är viktiga verktyg för att driva den lokala utvecklingen framåt. De är ett bra sätt att kartlägga och inventera vilka resurser, service, företag med mera som byn eller bygden har.

Byaplansarbetet kan också vara en hjälp till att starta upp eller fortsätta ett utvecklingsarbete i bygden. Ett sådant arbete leder ofta till en ökad social sammanhållning och att fler känner sig delaktiga i utvecklingen och bidrar med nya idéer.

Brett förankrade planer tas fram i samverkan

Det är viktigt att arbetet med byaplaner föregår under demokratiska och jämlika former, så att alla känner sig välkomna att delta och tycka till. Det gör också att arbetet och slutligen planen med visioner och aktiviteter bygger på faktiska behov och är brett förankrade. När en byaplan är väl förankrad i bygden blir det lättare att genomföra aktiviteterna och kommunen kan betrakta planen som hela byns eller bygdens vilja.

Byborna själva har den bästa kunskapen om sin egen by och bygd och vet vilka utvecklingsfrågor som är viktiga och hur de ska prioriteras. Därför ligger ansvaret för att arbeta fram en byaplan på varje lokal utvecklingsgrupp, men kommunen och andra aktörer kan stötta arbetet på olika sätt, exempelvis genom att sprida goda exempel, utgöra process-stöd, bidra med kunskapsunderlag och ingå i olika slags samarbeten.

För att få bästa möjliga utveckling ska byaplanen och kommunens översikts- och verksamhetsplanering dra åt samma håll. Här är det viktigt att båda parter beaktar och väger in varandras planer och samarbetar på ett bra sätt, för bästa möjliga resultat.

Mall för byaplaner

Umeå kommun har tillsammans med Bygderådet Umeå tagit fram en mall som kan användas för arbetet med byaplaner. Det finns även möjlighet att söka Umeå kommuns landsbygdsstöd via Föreningsbyrån för att arbeta fram en byaplan. Om stöd söks ska kommunens mall användas.

Sidan publicerades