Leader i Umeåregionen

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Genom ett så kallat leaderområde kan föreningar, företag, organisationer och kommuner söka pengar till lokala utvecklingsprojekt.

Idériket Umeåregionen 2030

Under 2021 har den ideella föreningen URnära tillsammans med Umeåregionens kommuner och andra aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor arbetat fram en lokal utvecklingsstrategi. Strategin beskriver leaderområdets behov och utvecklingsmöjligheter och fungerar också som en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda leaderområde. Totalt har närmare 300 personer som representerar ideell, privat och offentlig sektor engagerats genom digitala dialoger, enkätundersökningar och remissrundor och på så vis bidragit med värdefull kunskap som ligger till grund för strategins innehåll.

Det tänkta leaderområdet utgörs av kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå, exklusive Umeå stad. Området har sedan många år hetat ”Leader URnära”, och före det samlades områdets leaderarbete under namnen ”Stad och Land” och ”Stad och land – hand i hand”. Nu bildas Idériket Umeåregionen 2030, som alltså blir namnet på det leaderområde som kan komma att bedriva utvecklingsarbete i Umeåregionen under EU-programperioden 2023-2027.

Vad händer härnäst?

Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi är nu inskickad till Jordbruksverket tillsammans med en ansökan om att bilda leaderområde. Om strategin och ansökan godkänns kommer ett kompletteringsarbete pågå från och med hösten 2021 och under hela 2022. Den nya programperioden startar i januari 2023 och det är först då det blir möjligt att ansöka om utvecklingsprojekt via Idériket Umeåregionen 2030.

På Idériket Umeåregionens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. publiceras löpande information om ansökningsprocessen och det framtida leader­arbetet i Umeåregionen. Här kan du även ta del av den lokala utvecklingsstrategin.

Hur fungerar Leader?

Med hjälp av ett leaderområde kan du som har idéer om den lokala utvecklingen av din bygd föra fram dem, engagera dig och söka pengar till utvecklingsprojekt. Det handlar helt enkelt om att utveckla landsbygder och lokalsamhällen utifrån de särskilda förutsättningar som finns just där. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin tas fram i ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Strategin ska bland annat beskriva vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och hur området kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

När strategin är framtagen så bildar aktörer från de tre sektorerna en ideell förening för att driva arbetet. Det geografiska område som föreningen arbetar inom kallas för leaderområde. Ett leaderområde får endast omfatta landsbygd, vilket i detta sammanhang definieras som tätorter upp till max 20 000 invånare. I varje leaderområde finns även ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot projektansökningar.

Dokumentation från Workshop om framtidens landsbygder i Umeåregionen (26 maj 2021)

Vad är leader?

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som går ut på att offentlig, privat och ideell sektor samverkar i ett partnerskap inom ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Med hjälp av EU-medel kan ett leaderområde fördela pengar till projekt som bidrar till lokal utveckling.

Vilka kan söka pengar från Leader?

Föreningar, organisationer och företag på landsbygden kan söka stöd för att genomföra idéer och projekt som bidrar till att leaderområdets målsättningar uppfylls. Med landsbygd menas i leader-sammanhang tätorter med mindre än 20 000 invånare. För Umeåregionens kommuner är det endast Umeå stad som inte omfattas av denna definition.

Vart kommer pengarna ifrån?

Ett leaderområde finansieras genom den europeiska jordbruksfonden och genom statlig och offentlig med­finansiering på lokal och regional nivå, oftast genom kommuner och regioner.

Hur ser det tänkta leaderområdet för Umeåregionen ut?

Det tänkta leaderområdet för Umeåregionen, Idériket Umeåregionen 2030, omfattar Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Det vill säga hela Umeåregionen minus Örnsköldsvik.

Varför ska jag engagera mig?

Leader bygger på ett tydligt underifrån-perspektiv och tanken att det är du som bor och verkar i ett område som har bäst förutsättningar att bedriva utvecklingsarbete. Genom att engagera dig i leader får du inte bara möjlighet att söka pengar för investeringar och projekt, utan blir också en del av ett stort nätverk och ett partnerskap som alla jobbar för gemensamma mål.

Finns det något exempel på hur ett leaderområde fungerar?

Massor! I vårt närområde har vi flera goda exempel på leaderområden, som Leader Höga Kusten Länk till annan webbplats., Skellefteå Älvdal Länk till annan webbplats., Leader Lappland 2020 Länk till annan webbplats. och Fiskeområde Vindelälven Länk till annan webbplats..

Sidan publicerades www.umea.se/leader