Foto: Kristoffer Pettersson

Leader i Umeåregionen

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Genom ett så kallat leaderområde kan föreningar, företag, organisationer och kommuner söka pengar till lokala utvecklingsprojekt.

Idériket Umeåregionen 2030

Sedan 2021 har den ideella föreningen Idériket Umeåregionen 2030 (tidigare URnära) tillsammans med Umeåregionens kommuner och andra aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor ansökt om att få bilda ett leaderområde. I juni 2022 kom det efterlängtade beskedet från Jordbruksverket om att ansökan gått igenom och att Umeåregionen, som ett av 40 områden i Sverige, får möjlighet att bilda leaderområde för EU-programperioden 2023-2027. För detta tilldelas området en budget på över 37 miljoner kronor från vilket föreningar, organisationer och företag kan söka pengar. Det tänkta leaderområdet omfattar Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner (med undantag från Umeå stad) och kommer heta Idériket Umeåregionen 2030.

Framtida projekt ska bidra till gemensam strategi

Idériket Umeåregionen 2030 kan som tidigast starta verksamheten i januari 2023. Först då blir det möjligt att söka pengar från leaderområdet. Framtida projekt som beviljas pengar ska bidra till Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi, som visar vilka behov och möjligheter som finns på Umeåregionens landsbygder. Strategin, som närmare 300 personer från ideell, privat och offentlig sektor varit med och utformat, bygger på fyra mål och insatsområden. Dessa handlar om att göra områdets landsbygder ännu mer attraktiva för boende och verksamma, att stärka inflytandet från civilsamhället och att minska områdets negativa påverkan på miljö och klimat.

Vad händer härnäst?

Under hösten 2022 och våren 2023 kommer en hel del förberedande arbete göras inför leaderområdets start. Bland annat ska ett verksamhetskontor bildas och personal anställas. På Idériket Umeåregionens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går det att hålla sig uppdaterad i leaderarbetet och läsa den lokala utvecklingsstrategin.

Har du idéer för den lokala utvecklingen på Umeåregionens landsbygder?

Då kan du med fördel ta del av Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi redan nu för att stämma av om idéerna ligger i linje med strategins mål- och insatsområden. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur fungerar Leader?

Med hjälp av ett leaderområde kan du som har idéer om den lokala utvecklingen av din bygd föra fram dem, engagera dig och söka pengar till utvecklingsprojekt. Det handlar helt enkelt om att utveckla landsbygder och lokalsamhällen utifrån de särskilda förutsättningar som finns just där. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin tas fram i ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Strategin ska bland annat beskriva vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och hur området kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

När strategin är framtagen så bildar aktörer från de tre sektorerna en ideell förening för att driva arbetet. Det geografiska område som föreningen arbetar inom kallas för leaderområde. Ett leaderområde får endast omfatta landsbygd, vilket i detta sammanhang definieras som tätorter upp till max 20 000 invånare. I varje leaderområde finns även ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot projektansökningar.

Dokumentation från Workshop om framtidens landsbygder i Umeåregionen (26 maj 2021)

Vad är leader?

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som går ut på att offentlig, privat och ideell sektor samverkar i ett partnerskap inom ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Med hjälp av EU-medel kan ett leaderområde fördela pengar till projekt som bidrar till lokal utveckling.

Vilka kan söka pengar från Leader?

Föreningar, organisationer och företag på landsbygden kan söka stöd för att genomföra idéer och projekt som bidrar till att leaderområdets målsättningar uppfylls. Med landsbygd menas i leader-sammanhang tätorter med mindre än 20 000 invånare. För Umeåregionens kommuner är det endast Umeå stad som inte omfattas av denna definition.

Vart kommer pengarna ifrån?

Ett leaderområde finansieras genom den europeiska jordbruksfonden och genom statlig och offentlig med­finansiering på lokal och regional nivå, oftast genom kommuner och regioner.

Hur ser det tänkta leaderområdet för Umeåregionen ut?

Det tänkta leaderområdet för Umeåregionen, Idériket Umeåregionen 2030, omfattar Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Det vill säga hela Umeåregionen minus Örnsköldsvik.

Varför ska jag engagera mig?

Leader bygger på ett tydligt underifrån-perspektiv och tanken att det är du som bor och verkar i ett område som har bäst förutsättningar att bedriva utvecklingsarbete. Genom att engagera dig i leader får du inte bara möjlighet att söka pengar för investeringar och projekt, utan blir också en del av ett stort nätverk och ett partnerskap som alla jobbar för gemensamma mål.

Finns det något exempel på hur ett leaderområde fungerar?

Massor! I vårt närområde har vi flera goda exempel på leaderområden, som Leader Höga Kusten Länk till annan webbplats., Skellefteå Älvdal Länk till annan webbplats., Leader Lappland 2020 Länk till annan webbplats. och Fiskeområde Vindelälven Länk till annan webbplats..

Sidan publicerades www.umea.se/leader