Klimat, miljö och hållbarhet

I Umeå kommun har vi länge arbetat för hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Det övergripandet målet är att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet, med visionen att Umeå ska ha 200 000 invånare 2050.

Visionen återspeglas i flera strategiska dokument, till exempel i översiktsplan, strategisk plan för 2016–2028 och jämställdhetsstrategi.

Hållbar utveckling handlar om att använda gemensamma resurser med­vetet. Det vi gör i dag ska inte få äventyra kommande generationers möjlig­heter att tillfredsställa sina behov. Det tre dimensionerna av hållbar utveckling – social, ekonomisk och ekologisk – är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. Det räcker inte med att arbeta inom ett område. Först när vi ser helheten kan vi tala om hållbar utveckling.

I Umeå arbetar vi på olika sätt för att klara social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Några områden är jämställdhet, folkhälsa, miljö, naturvård och tillgänglighet.

Agenda 2030 – kartläggning av arbete

Det lokala och globala arbetet för att nå FN:s 17 globala mål för klimat, miljö och hållbarhet kallas Agenda 2030. Under 2018 gjordes en kartläggning och nulägesbeskrivning av Agenda 2030 i Umeå. Den ger både överblick och konkreta exempel på hur vi samverkar för att nå målen.

Klimatkontrakt

Umeå kommun var en av nio kommuner som i december 2020 undertecknade ett klimatkontrakt för att snabba på utvecklingen för att nå klimatneutrala städer. 2024 har 23 städer och 6 organisationer undertecknat Klimatkontrakt 2030.

Läs mer om Klimatkontrakt 2030

Digitalt verktyg för klimatomställning

Kommunen arbetar för att koldioxidutsläppen ska minska och att fossila bränslen ska fasas ut. För att kunna beräkna och visa utsläppen arbetar kommunen med ett digitalt verktyg. I verktyget kan du se hur utsläppen i Umeå ser ut i dag och möjliga lösningar att komma tillrätta med dem. Med hjälp av verktyget vill kommunen samla företag och organisationer kring en gemensam bild av vad som behöver göras.

Digitalt verktyg för klimatomställning

Engagera dig i klimatfrågor

Är du intresserad av klimatfrågor? Har du synpunkter eller förslag du vill lämna?

Lämna synpunkter eller förslag

Sidan publicerades www.umea.se/hallbarutveckling