Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Karta över området.

Torsdagsparken

Tre lekparker blir en lekskog

Umeå kommun planerar att bygga om lekparkerna Måndags-, Onsdags-, och Torsdagsparken. De tre lekparkerna är i behov av upprustning och erbjuder idag liknande innehåll och funktioner. Umeå kommun vill slå ihop de tre närliggande lekparkerna till en lekpark som erbjuder högre lekvärde och fler kvaliteter än idag.

Huvuddelen av den nya lekparken kommer att ligga på nuvarande plats för Torsdagsparken och innehålla möjlighet till sand-, fart- och roll-lek samt balansutmaningar. Målet är att också locka till lek i kringliggande naturmiljö. Genom tillägg i form av träspänger, sittplatser och portaler hoppas vi kunna skapa en ”lekskog” som lyfter fram platsens kvaliteter med sina kullar och varierade natur. Pulkabacken behålls för lek vintertid och kompletteras med en närliggande grillplats.

På platserna för Måndags- och Onsdagsparken tas lekutrustningen bort. Onsdagsparken återgår till naturmark medan Måndagsparkens öppna läge tas tillvara och ombildas till en sittplats med hammock och nya lövträd för blomning och höstfärger.

Tillgänglighet

Huvudstigen genom lekområdet tillgänglighets anpassas genom att breddas och beläggas med packat stenmjöl. Delar av lekplatsen anpassas till användare med rörelsehinder.

Biologisk mångfald

Platsen innehåller olika naturtyper på liten yta. Dels gles talldominerad skog kring Torsdagsparken och dels tätare lövskog på kullarna. Placeringen av lekparken har gjorts med hänsyn till att spara så mycket som möjligt av befintlig naturmiljö med extra hänsyn till flerstammiga sälgar, grova aspar och tallar samt död ved.

Tidplan

Vintern 2023/2024: Lekparken projekteras (ritas upp som bygghandlingar).
Våren 2024: Upphandling av byggentreprenör
Sommar/höst 2024: Byggskede

Mer information

Mer information om byggskedet kommer längre fram när byggentreprenören är upphandlad.

Sidan publicerades www.umea.se/torsdagsparken