Vem ansvarar för vad?

Att ta hand om vattnet vid extrema regn är ett gemensamt ansvar för alla. Generellt är 70 procent av marken kvartersmark vilket betyder att marken är privat. Bara 30 procent är allmän platsmark och ägs av kommunen. Vi behöver hjälpas åt för att ta hand om vattnet. Juridiskt är ansvaret uppdelat på fastighetsägare, Vakin och kommunen.

Fastighetsägare

Fastighetsägaren ansvarar för avvattningen av den egna fastigheten. Med fastighet avses hela markområdet, inklusive tomt och eventuella byggnader. Om du är inom verksamhetsområde sträcker sig ansvaret från anslutningspunkten i gatan, som vanligtvis ligger ungefär en halv meter utanför tomtgränsen. Det är ditt ansvar att vidta förebyggande åtgärder och skydda din fastighet mot översvämningar som orsakas av skyfall och regn.

Som fastighetsägare är du också ansvarig för att dränera din tomt. Det innebär att du måste ta hand om vattnet som faller på din fastighet och leda det till det kommunala dagvattennätet eller avleda dagvattnet till recipient, dike, stenkista eller liknande. anslutningspunkten.

VA-huvudmannen

Vakin ansvarar för bortledandet av dagvatten från allmän mark och platsmark inom verksamhetsområde för dagvatten. Vakin har ansvar för det allmänna ledningsnätet, vilket innebär ledningar från fastighetens förbindelsepunkt till recipient. Dessa ska vara dimensionerade för att klara av normala regn. Det finns nationella kriterier som bestämmer hur ledningar och rör ska dimensioneras och Vakin är skyldig att följa dessa kriterier. Vakin ansvarar också för att underhålla ledningarna. Om det inträffar stora regn eller skyfall som leder till översvämningar och skador, utreder Vakin alltid ansvarsfrågan i varje enskilt ärende som anmäls.

Umeå kommun

Kommunen ansvarar för stadsplanering och för att ta hänsyn till översvämningsrisker i planeringsprocessen. Kommunen ansvarar för avvattningen av sin egen mark, till exempel parkmark, gatumark och fastighetsmark som kommunen äger. Det är kommunens ansvar att sköta gator, parker och planteringar – mycket av det som är synligt ovan jord. Inom den kommunala marken ansvarar kommunen även för gatu- och rännstensbrunnar samt servisledningar fram till överenskommen förbindelsepunkt på det allmänna ledningsnätet. Men det är viktigt att påminna om att det mesta av marken är kvartersmark, vilket är mark som är bebyggd med till exempel hus, butiker och annan infrastruktur. Kommunen har ingen rådighet över kvartersmark, förutom på kommunens egna fastigheter.

Kommunen är väghållare för gator i centrala staden. Trafikverket är väghållare för det statliga vägnätet, mindre villa- och bostadsgator kan också förvaltas av samfälligheter. Väghållaren är ansvarig för avvattning av vägen. Väghållaren ansvarar för gatu- och rännstensbrunnar samt servisledningar fram till det allmänna ledningsnätet. VA-huvudmannen (Vakin) ansvarar för det allmänna ledningsnätet.

Stora delar av Umeå tätort ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Det betyder att VA-huvudmannen (Vakin) ansvarar för att ta hand om dagvatten som uppstår vid regn upp till en viss storlek. VA-huvudmannen anvisar en förbindelsepunkt, till exempel en dagvattenbrunn eller ett öppet dike, som fastighetsägaren ska leda sitt dagvatten till. Fastighetsägaren ska avleda regn och vidta åtgärder för att undvika skador på den egna fastigheten av regn utöver det VA-huvudmannen ansvarar för.

Sidan publicerades