Tillsyn av små avlopp

Miljö- och hälsoskydd bedriver tillsyn på små avlopp. Målet med tillsynen är att säkerställa att avlopp i kommunen är godkända och inte påverkar våra vattenförekomster på ett negativt sätt.

Om du fått information om att ditt avlopp ska få tillsyn

Om ditt avlopp ska få tillsyn i år kommer du få ett brev av oss med information om tillsynen.

Läs mer om vad tillsyn av ditt avlopp innebär

Frågor och svar om tillsyn av små avlopp

Du har ansvaret för att ditt avlopp fungerar

Du som har ett eget avlopp ansvarar för att regelbundet hålla koll på att reningen fungerar bra och att anläggningen uppfyller miljölagstiftningens krav. Använd gärna checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att själv undersöka ditt avlopp.

Om ditt avlopp inte klarar reningskraven

Ibland visar det sig att avloppet inte lever upp till reningskraven. Det kan upptäckas när du undersöker avloppet själv eller när vi kommer ut till dig på ett tillsynsbesök. Du behöver då åtgärda ditt avlopp. De flesta åtgärder kräver att du söker tillstånd hos Miljö- och hälsoskydd. Ansök om tillstånd antingen för åtgärder på ditt befintliga avlopp eller för att anlägga ett helt nytt avlopp.

Varför behöver små avlopp tillsyn?

Gamla och dåligt fungerade avlopp kan utgöra en risk både för badvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen då orenat avloppsvatten kan sprida sjukdomsalstrande parasiter, bakterier eller virus. Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som bidrar till övergödning av sjöar och hav. För att förhindra att omgivningen påverkas av avloppsvatten är det viktigt att alla enskilda avlopp har tillräckligt god rening.

Tillsynsavgift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut avgift för handläggning av de ärenden som kräver tillsyn enligt miljöbalken. Avgift vid tillsyn tas ut per timme nedlagd tid i ärendet, utifrån den timtaxa som har fastställts av kommunfullmäktige. Uppgift om aktuell timtaxa hittar du på sidan Avgifter och taxor enligt miljöbalken Länk till annan webbplats..

Mer information

Läs mer på Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om hur du själv undersöker ditt avlopp. Där hittar du också oberoende information om små avlopp.

Även Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har information om små avlopp.

Använd checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött Länk till annan webbplats. för att själv undersöka ditt avlopp.

Sidan publicerades