Så söker du avloppstillstånd

I vårt flödesschema , 62.6 kB, öppnas i nytt fönster. kan du se de olika stegen i en avloppsansökan/anmälan.

Bra att tänka på

Var ute i god tid om du ska anlägga avlopp

Tänk på att vara ute i god tid, särskilt om du planerar att utföra din anläggning under sommaren.

Förutsättningar på platsen

Undersök vilka förutsättningar som finns på platsen, till exempel avstånd ner till grundvattnet och grundvattnets strömningsrikting, markförhållanden, avstånd till dricksvattentäkter, avstånd ner till berg med mera. Dessa undersökningar kan man som sökande göra själv men vi rekommenderar att man tar hjälp av någon med fackkunskaper.

Välj avloppslösning

Välj en lämplig avloppslösning utifrån platsens förutsättningar. Läs om olika avloppslösningar i vår folder "Planera för avlopp" eller på Avloppsguidens webbplats. Länkar hittar du under Mer information.

Ansök via e-tjänst

Fyll och skicka in i ansökan via kommunens e-tjänst och bifoga allt material som står angivet i formuläret.

Granskning inom 10 arbetsdagar

Ärendet handläggs av Miljö- och hälsoskydd. Inom 10 arbetsdagar gör handläggaren en granskning av ansökan och återkopplar dig. Om ansökan inte är komplett så begär handläggaren komplettering.

Information om platsen och synpunkter från berörda

När ansökan är komplett inhämtar handläggaren information om den tänkta platsen för avloppsanläggningen, och det kan ske genom platsbesök, granskning av kartmaterial, kontakter med grannar med mera.

Finns det grannar eller andra sakägare som kan bli berörda av avloppsanläggningen så ska de ges möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.

Du får ett beslut

Om vi bedömer att tillstånd kan ges får du ett tillståndsbeslut som är förenat med olika villkor för anläggandet och driften av avloppsanläggningen. Du kommer att få ta del av uppgifterna som ligger till grund för beslut.

Efter att du har fått ett beslut skickas en faktura för handläggningen.

Fotodokumentera och lämna utförandeintyg via e-tjänst

Under arbetets gång ska väsentliga delar i anläggningen fotodokumenteras. På fotona ska det framgå anläggningens läge på fastigheten. Det ska dessutom vara möjligt att utifrån bilderna översiktligt bedöma till exempel läggningsdjup, anläggningsyta, typ av grusmaterial i bädden och tjocklek på grusmaterial.

När anläggningen är färdig ska du lämna in ett utförandeintyg via kommunens e-tjänst, tillsammans med fotodokumentation.

Mer information

Planera för avlopp
Miljö- och hälsoskydds information till dig som planerar att utföra en egen avlopps­anläggning.
Hämta dokumentet , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Avloppsguiden
Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Här finns information om enskilda avlopp, reningstekniker, lagstiftning och exempel på entreprenörer.

Företag som utför siktanalyser
Här är några företag som utför siktanalyser på jordprov. Geolabbet Nord AB, NCC väglaboratorium Västerbotten, MRM-konsult i Luleå, Svevia. Tänk på att det endast är exempel och att det kan finnas andra företag som utför siktanalyser.

Sidan publicerades