Levla skola och fritidshem

Levla Lärmiljön är ett vägledande stödmaterial som är tänkt att användas av skol- och fritidspersonal med syfte att stödja arbetet med ledning och stimulans och att göra extra anpassningar. Utgångsläget är avgränsade situationer som uppstår i verksamheten, fokus läggs på lärmiljö och inte på elev. Det är viktigt att identifiera elevens behov och att konkreta anpassningar och insatser snabbt kommer igång. Målet är en ökad kvalité i det förebyggande arbetet.

Stödmaterialet består av formulär , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. med frågor som hjälper pedagoger att undersöka och utvärdera lärmiljön och elevens kontext. Det består även av en anpassningsbank där olika typer av insatser är beskrivna.

1 formulär skola och fritidshem

Beskrivning av problemsituation: Med hjälp av frågorna i formuläret får vi en nyanserad bild av situationen och stöd i att avgränsa och specificera. Frågorna stödjer oss även i att ha ett fokus på lärmiljön och att involvera elevens perspektiv.

2 formulär skola och fritidshem 2022

Önskat läge: Tillsammans med elev/elever tittar vi framåt mot ett gemensamt önskat läge med rimliga förväntningar och en tidsplan. Ett tydligt och realistiskt önskat läge ger ett bra avstamp mot konkreta insatser.

2 formulär skola och fritidshem 2022

Anpassningsbank: Ur arbetet med materialet och ur dialogen med elev/elever kommer ofta idéer om möjliga insatser. Om det krävs mer stöd kan Levlas anpassningsbank inspirera, underlätta och ge kunskap om olika insatser.

4 formulär skola och fritidshem 2022

Avstämning: En bra avstämning ska göra mer än bara konstatera om det gått bra eller dåligt. Frågorna i formuläret ger pedagogen stöd för gemensam reflektion av gjorda insatser och en väg framåt för det vidare arbetet.

Sidan publicerades