Att gå i skolan

Umeå kommuns grundskolor och gymnasieskolor har ett starkt fokus på att elever ska klara grundskolans ämnen, komma in på gymnasieskolan och slutföra sin utbildning med godkänd examen. För att alla elever ska få goda kunskaper och god självkänsla arbetar de kommunala skolorna med en varierad och studieinriktad miljö, med hög andel behöriga legitimerade lärare och en tillgänglig elevhälsa.

Undervisningen i grundskola och gymnasieskola styrs av bland annat läroplaner, kurs- och ämnesplaner. Det finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna.

I den nationella timplanen anges det totala antalet timmar i varje ämne som en elev har rätt att få undervisning i. I Umeå kommun finns en gemensam timplan som reglerar hur dessa timmar ska fördelas på olika årskurser i grundskolan.

Timplan för grundskolan, läsåret 2024-2025 , 148.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Följa kunskapsutveckling och göra riktade insatser

Kommunala skolor arbetar likvärdigt med att kontinuerligt kartlägga och följa elevernas språk-, läs- skriv- och matematikutveckling från förskoleklass och uppåt. Det sker även genom nationella prov. Det är viktigt att kunna bedöma var elever befinner sig i sin läs-, skriv- och matematikutveckling. Dels för att tidigt identifiera elever som riskerar att hamna i eller redan har svårigheter, dels för att uppmärksamma elever som har kommit långt i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare utmaningar.

Stöd i sitt lärande

Digitala lärverktyg tillhandahålls i alla kommunala skolor som ett led för en likvärdig skola, tillgänglighet för alla och som inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd. Lärverktygen gynnar alla elever, men framför allt elever i behov av särskilt stöd.

En elev som behöver stöd i sitt lärande kan förutom stöd under skoldagen också få stöd utanför skoltid och ibland också under skolloven. Skolorna erbjuder olika former av stöd, till exempel

  • läxhjälp utanför skoltid
  • undervisning på lov.

Det kan också finnas andra former av aktiviteter utanför skoltid på enskilda skolor. Om du är intresserad av att veta vad din skola erbjuder för stöd, ta kontakt med lärare/mentor eller rektor på din skola.

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Eleverna ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och personal som har kompetens att hjälpa eleverna med specialpedagogiska insatser.

Lärplattformar

Umeå kommun använder olika tjänster för att hantera exempelvis närvaro, kunskapsutveckling och annan pedagogisk dokumentation. Där kan du som elev och vårdnadshavare följa skolarbetet och ditt barns utveckling.

Molntjänst för dokumentation i skolarbete

Elever och lärare i kommunala skolor använder molntjänster med verktyg för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra. Miljön är webbaserad vilket innebär att elever och lärare har åtkomst oavsett var de befinner sig eller vilken tid det är på dygnet. Miljön är också nåbar oavsett användandet av dator, surfplatta eller smartphone.

Läs mer om skolportaler och inloggning till tjänster

Sidan publicerades