Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Anmälan

Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla det till den kommun där försäljningsstället ligger. Anmälan ska göras innan du börjar försäljningen. Om försäljningen upphör ska du göra en avanmälan.

Egenkontroll

Tillsammans med anmälan om e-cigaretter ska ett egenkontrollprogram skickas in till Miljö- och hälsoskydd. I egenkontrollprogrammet ska det framgå hur verksamheten följer bestämmelserna i lagen.

Egenkontrollprogrammet ska vara ett stöd för dig i din kontroll. Programmet ska användas aktivt, annars fyller det ingen funktion. Egenkontrollprogrammet är inte en redovisning till oss för att du ska visa att du känner till lagens olika bestämmelser. Det förutsätter vi att du gör. Anledningen till att du skickar in programmet till oss är att vi ska kontrollera så att du har ett program och att det programmet uppfyller lagens krav. När du har lämnat in ditt program så kommer vi att göra en bedömning av om det uppfyller lagens krav. Vi tittar bland annat på om innehållet är korrekt, om det framstår som rimligt, genomtänkt och funktionellt och om det är anpassat till din verksamhet.

Ditt egenkontrollprogram måste vara skrivet på svenska eller på engelska.

Ett egenkontrollprogram för e-cigaretter måste minst innehålla dessa punkter:

  • namnet på ditt företag samt för vilken verksamhet det här programmet gäller,
  • hur du säkerställer att de e-cigaretter som säljs i din verksamhet är anmälda till FHM enligt 2 kap 7§ lag om tobak och liknande produkter
  • hur du kontrollerar att e-cigaretterna du säljer följer kraven om märkning, informationsblad och innehållsdeklaration 3 kap 2, 4-6 §§ lag om tobak och liknande produkter
  • hur du ser till så att det finns en tydlig och klart synbar skylt om åldersgräns i din butik eller motsvarande 5 kap 18 § tredje stycket lag om tobak och liknande produkter
  • hur du ska se till att inga tobaksvaror eller e-cigaretter lämnas ut till någon som inte har fyllt 18 år Detta gäller även vid försäljning via automat, distansförsäljning eller liknande 5 kap 18-19 §§ lag om tobak och liknande produkter
  • hur du informerar och ger det stöd din personal behöver för att kunna följa de lagar och regler som gäller för din verksamhet

Egenkontrollprogrammet bör också innehålla uppgift om:

  • praktiska uppgifter om din verksamhet så som plats, ägar- och kontaktuppgifter etc.
  • hur du följer upp att ditt egenkontrollprogram fungerar i din verksamhet, hur ofta du gör uppföljningen och hur du uppdaterar egenkontrollprogrammet om det behövs, vilket är ett krav att du gör.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om egenkontroll som du kan ta hjälp av om du vill ta fram ditt eget egenkontrollprogram:

Tillsyn

Miljö- och hälsoskydd och polisen har tillsyn i butikerna som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det innebär att vi regelbundet besöker butiken och kontrollerar att reglerna följs. Efter tillsynen skriver vi en rapport som vi skickar till dig som är verksamhetsutövare.

Avgifter

Vi tar ut avgift för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter.

Läs mer avgifter


Sidan publicerades