Tobakstillstånd

Ansökan

En ansökan om tobakstillstånd innehåller flera olika handlingar som ska skickas in till oss på miljö- och hälsoskydd och det kan ibland upplevas som krångligt. Det är därför bra att du som söker tillstånd kan förbereda ansökan. Här är några saker som du kan tänka på innan du ansöker om tillstånd

  • Samla ihop alla nödvändiga handlingar och se till att de är kompletta
  • Planera noga hur du ska finansiera din verksamhet
  • Ta fram ett egenkontrollprogram för försäljningen av tobak

Fyll sedan i ansökan om tobakstillstånd.

Det är viktigt att du försöker skicka in en så komplett ansökan som möjligt, eller att du så snart som möjligt kan komplettera ansökan med de uppgifter som behövs, annars kommer handläggningstiden att bli längre.

Krav på sökande

Lag om tobak och liknande produkter är en skyddslagstiftning och där det ställs stora krav på den som ska få ett tillstånd att sälja tobak. Därför görs en lämplighetsprövning.

Kom ihåg att det är du som ansöker som ska visa att du lever upp till kraven. Det innebär att du behöver skicka flera olika dokument med din ansökan.

Du som söker ska visa att du och övriga personer med betydande inflytande i verksamheten är lämpliga för uppgiften:

  • får inte vara dömd för brott de senaste åren
  • ska kunna visa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid
  • ska kunna redogöra för finansieringen av verksamheten

Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten som till exempel ägare, styrelsemedlemmar och firmatecknare.

Följande uppgifter behöver lämnas in med ansökan:

Fullmakt

Om du använder dig av ett ombud under ansökningsprocessen måste en fullmakt skickas med i ansökan. Ange ombudets kontaktuppgifter.

Ägarförhållanden

Du måste kunna visa vem eller vilka som äger företaget som ska bedriva försäljningen av tobak. Hur du gör det beror på vilken bolagsform du valt.

I aktiebolag redovisas ägarförhållandena genom att du skickar in en kopia av aktiboken. Om aktiebolaget ägs av annat aktibolag ska kopior på ägarbolagens aktieböcker också skickas in.

Om bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss och en kopia på moderbolagets aktiebok skickas in bifogas. I skissen ska det framgå ägarförhållandena mellan bolagen och vilka personer som slutligen är ägare.

I handelsbolag eller ett kommanditbolag ska du i skicka in ett bolagsavtal.

Finansiering

Miljö- och hälsoskydd behöver veta varifrån pengarna till din verksamhet kommer. Det innebär att du behöver visa hur finansieringen av verksamheten har gått till. Du behöver visa vilka pengar du använt för att betala köpet av verksamheten och att säljaren har fått betalt. Vår uppgift är att säkerställa att alla pengar som finansierat verksamheten har tjänats på laglig väg och är beskattade.

Läs mer om finansiering här. Öppnas i nytt fönster.

Dispositionsrätt till lokal

Skicka in ägarbevis, hyreskontrakt, arrendeavtal eller annat dokument som styrker din rätt att nyttja lokalen. avtalet/kontraktet ska vara undertecknat. Om det finns bilagor ska även de skickas in.

Egenkontrollprogram

För att få sälja tobak behöver du själv kontrollera din verksamhet så att lagens krav följs. Detta görs genom att använda ett egenkontrollprogram. Programmet ska skickas in till Miljö- och hälsoslydd tillsammans med ansökan.

Läs mer om egenkontroll här. Öppnas i nytt fönster.

Utredning

När ansökan kommer in till Miljö- och hälsoskydd tilldelas den en handläggare som går igenom handlingarna och bedömmer om ansökan behöver kompletteras med uppgifter. En begäran om komplettering skickas i så fall till dig. Handläggaren kan också höra av sig för att få svar på frågor.

När alla uppgifterna kommit in till Miljö- och hälsoskydd skickas ärendet på remiss till Polisen, Skatteverket samt att det görs kreditupplysningar. Remissinstanserna har en svarstid på ca 3 veckor.

För uppgifter som omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 30 kap 20 § gäller sekretess.

En faktura på ansökningsavgiften skickas till dig som söker tillstånd. Faktura måste betalas även om du får avslag på din ansökan om tobakstillstånd eftersom det är en avgift för handläggningen i ärendet.

Tillstånd beviljas enbart om du som sökanden (och eventuella andra personer med inflytande i verksamheten) kan bevisa att ni är personligt och ekonomiskt lämpliga att inneha tillstånd för försäljning av tobak.

Det är miljö- och hälsoskyddsnämnde som fattar beslut i ärenden om tillstånd.

Om ansökan avslås får tobak inte säljas i butiken eller verksamheten. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut går att överklaga hos Förvaltningsrätten i Umeå. I så fall skickas en beskrivning om hur man överklagar ärendet med beslutet.

Handläggningstid

Handläggningstiden beror bland annat på hur snabbt alla handlingar kan lämnas in i ärendet, när miljö- och hälso­skydds­nämnden har sina sammanträden och hur lång andra myndigheter (Polisen och Skatteverket) svarstid för remisser är.

Enligt lag om tobak och liknande produkter ska kommunen fatta beslut i ett ärende om tillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får hand­läggnings­tiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggnings­tiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Vår ambition är att ansökan om tobakstillstånd ska handläggas inom cirka 2 månader. Handläggningstiden gäller från när ansökan är komplett.

 

Sidan publicerades